Освітній процес – коротко про головне для першокурсників

Освітній процес – коротко про головне для першокурсників

https://t.me/dnvr_31

Зміст

Індивідуальний навчальний план

Рейтингова система оцінювання 

Поточний контроль

Календарний контроль

Семестровий контроль

Відрахування

Де знайти більше інформації?


Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму й темп засвоєння здобувачем вищої освіти освітніх компонентів освітньої програми.

 • Формування індивідуального навчального плану – перший етап освітнього процесу. Він формується на основі навчального плану для кожного студента, розробляється та затверджуються на кожен навчальний рік.
 • Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору студентом дисциплін в обсязі, не меншому за 25% від загального обсягу кредитів, з урахуванням вимог освітньої програми щодо вивчення її обов’язкових компонентів.
 • Кожен студент зможе обрати дисципліни після першого курсу.
 • Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання студентом.
 • Невиконання індивідуального навчального плану –  згідно з Законом України – це одна з підстав для відрахування студента з закладу вищої освіти.

Детально про індивідуальний навчальний план.

Зміст


Рейтингова система оцінювання 

З кожної дисципліни викладач має надати вам рейтингову систему оцінювання (РСО) – інформацію про те, які бали за які види робіт ви можете отримати протягом семестру.

 • Інформація може бути оформлена як окремий документ або бути складовою силабусу (опису дисципліни).
 • В РСО визначається система контрольних заходів з дисципліни: поточний контроль на практичних і семінарських заняттях, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів), певне індивідуальне семестрове завдання тощо. Виконуючи передбачені види робіт, студент заробляє бали і збільшує свій рейтинговий бал з дисципліни.
 • Сума вагових балів з дисципліни, семестровий контроль з якої передбачений у вигляді заліку, має дорівнювати 100 балам, оскільки залік студенти отримують за результатами роботи в семестрі.
 • У випадку, коли результат засвоєння дисципліни визначається шляхом складання екзамену – як правило, в РСО передбачається, що (40-50) балів отримуються за результатами роботи в семестрі, а (60-50) балів, відповідно, за результатами відповіді на екзамені.
 • Всі ваші результати відображаються викладачами в модулі Поточний контроль в системі Електронний кампус (АІС "Електронний кампус") і доступні вам для перегляду в ваших особистих кабінетах. Таким чином ви можете відстежувати свій поточний рейтинг з кожної дисципліни.

Детально про РСО.

Зміст


Поточний контроль

Поточний контроль – це отримання результатів (балів) за будь-який вид робіт протягом семестру згідно РСО, який обов’язково має бути внесено до АІС “Елеткронний кампус”.

 • Поточний контроль проводиться впродовж семестру з метою забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічними працівниками (викладачами) та здобувачами у процесі навчання та для перевірки рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів на кожному етапі вивчення навчальної дисципліни (освітнього компонента). 
 • Фактично це всі види робіт, які передбачені навчальним планом з певної дисципліни, з яких нараховуються певні бали за рейтинговою системою оцінювання (РСО) – лабораторні роботи, домашні завдання, модульні контрольні роботи, реферати, розрахункові роботи і т.п.
 • Результати поточного контролю регулярно заносяться викладачем у модуль «Поточний контроль» Електронного кампусу. Це дозволяє студенту самостійно моніторити ситуацію з навчанням і розуміти чи успішно він виконує індивідуальний навчальний план, чи в семестрі виникає відставання і з’являються певні борги.

Зміст


Календарний контроль

Календарний контроль – це своєрідні зрізи результатів поточного навчання, які проводяться на 7-8 та 14-15 тижнях навчання (раніше називався атестація).

 • Календарний контроль проводиться як на бакалавраті, так і в магістратурі з кожної навчальної дисципліни (освітнього компонента) з метою моніторингу виконання здобувачами індивідуальних навчальних планів згідно з графіком навчального процесу.
 • Календарний контроль показує наскільки регулярно працює студент і наскільки отриманий ним рейтинговий бал з дисципліни на момент здійснення контролю відрізняється від максимального, який він мав би набрати на цей момент.
 • Якщо набрано не менше 50% від максимуму – студент отримує позитивний результат з календарного контролю, якщо менше – негативний.
 • Якщо з обох календарних контролів з однієї і тієї ж дисципліни студент отримав незадовільні результати, це свідчить про його суттєве відставання від графіку виконання завдань та засвоєння матеріалу дисципліни, що в свою чергу може призвести до відсутності у студента допуску до семестрового контролю з цієї дисципліни.
 • Якщо така ситуація з декількох дисциплін – існує велика ймовірність, що у студента виникнуть заборгованості за результатами семестрового контролю, що є ознакою невиконання індивідуального навчального плану і це веде до відрахування.
 • Результати календарного контролю також вносяться викладачами в обов’язковому порядку до модуля Календарний контроль системи Електронний кампус.

Детально про календарний контроль.

Зміст


Семестровий контроль

Семестровий контроль – це оцінювання ступеня досягнення здобувачем вищої освіти запланованих програмних результатів навчання з певного освітнього компоненту.

 • Фактично – це залік чи екзамен (форма проведення семестрового контролю визначається навчальним планом).
 • Кількість екзаменів у кожній сесії не повинна перевищувати трьох, а заліків – як правило, шести (не враховуючи заліки з практики та фізичного виховання).

Детально про семестровий контроль.

Зміст


Відрахування

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання індивідуального навчального плану;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • інші випадки, передбачені законом.

Детально про відрахування.

Зміст


Де почитати ще?

Усіма цими питаннями опікується відділ навчально-виховної роботи ДНВР.

Повний цикл статей про навчальний процес читай у телеграфі "Навчання по полицях".

"Навчання по полицях" – список статей по навчально-виховній роботі, який допоможе вам зорієнтуватися в положеннях, усіх видах контролю, відрахуванні, поновленні та іншому (список постійно оновлюється).


📁 Більше гайдів читай в Хелпіку – помічник-навігатор для КПІшників по КПІшним інтернетам з корисною інформацією про навчання, стипендії, гуртки, гуртожитки, працевлаштування і багато багато іншого.


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Більше інформації: Telegram канал
Зворотній зв'язок:
@DNVR_team_bot

Report Page