ВІДРАХУВАННЯ

ВІДРАХУВАННЯ

ДНВР

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

1)   завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2)   власне бажання;

3)   переведення до іншого навчального закладу;

4)   невиконання індивідуального навчального плану;

5)   порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6)   інші випадки, передбачені законодавством.


Студенти першого курсу відраховуються з Університету як такі, що не приступили до навчання, якщо вони були відсутні без поважної причини на заняттях протягом перших 10 днів першого семестру навчання. Проекти наказів на відрахування готуються Приймальною комісією Університету за поданнями факультетів/інститутів.

Невиконанням здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану вважається:

  • отримання незадовільних результатів семестрового контролю – набрано менше 60 балів за результатами заліку/екзамену (оцінка «незадовільно») або не отримано допуску до семестрового контролю хоча б з одного освітнього компоненту у зв'язку з невиконанням вимог рейтингової системи оцінювання (оцінка «не допущено»);
  • отримання незадовільних результатів випускної атестації – не подано до захисту дипломний проект/роботу, магістерську дисертацію;
  • не отримано допуск до складання державного кваліфікаційного іспиту; отримано менше 60 балів за результатами захисту чи написання іспиту;
  • наявність академічної заборгованості після закінчення встановленого терміну її ліквідації;
  • незадовільні результати рубіжного контролю (атестації) з трьох і більше освітніх компонентів за результатами двох контролів в семестрі.

Невиконання або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою університету рішення про відрахування аспіранта або докторанта.


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot