СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

ДНВР
Семестровий контроль – це оцінювання ступеня досягнення здобувачем вищої освіти запланованих програмних результатів навчання з певного освітнього компоненту.

Форма проведення семестрового контролю – залік чи екзамен – визначається навчальним планом.

Кількість екзаменів у кожній сесії не повинна перевищувати трьох, а заліків – як правило, шести (не враховуючи заліки з практики та фізичного виховання).


Заліки з освітнього компоненту проводяться після закінчення його вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються викладачами, які читали лекції або які проводили практичні або інші навчальні заняття в навчальній групі.

Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання ним індивідуальних завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях та інших оцінок поточного контролю), якщо він отримав не менше 60 балів за рейтинговою системою оцінювання (РСО).

Якщо здобувач вищої освіти за результатами роботи в семестрі отримав менше 60 балів, але виконав всі умови допуску до заліку, передбачені РСО, залік виставляється за результатами виконання залікової контрольної роботи на останньому занятті або за результатами підсумкової співбесіди.

Особливим видом заліків є захист курсових проектів і курсових робіт.


Екзамени складаються здобувачами вищої освіти у період сесій згідно з розкладом, який затверджується директором інституту/деканом факультету і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Екзамени приймаються викладачами, які читали лекції. У прийманні екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили в навчальній групі інші види занять (проводили лабораторні роботи, семінари, практикуми і т.д.).


Здобувач вищої освіти не допускається до семестрового контролю з певного освітнього компоненту, якщо він не виконав усі види робіт та завдань (лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми, індивідуальні семестрові завдання, модульні контрольні роботи), що передбачені рейтинговою системою оцінювання з цього предмету.Якщо здобувач вищої освіти не був допущений до семестрового контролю або був допущений, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав спробу складання екзамену (заліку), отримав негативний результат і має академічну заборгованість.


За мотивованою заявою студента чи викладача директором інституту/деканом факультету може створюватися комісія для приймання екзамену/заліку, до якої входять завідувач кафедри, викладачі відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та студентської ради.

Комісія обов´язково створюється для приймання екзамену/заліку з певного предмету, з якого здобувач вищої освіти має академічну заборгованість.


Детальніше питання семестрового контролю висвітлено в Положенні про проведення семестрового контролю та атестації студентів .


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot