РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

ДНВР
ОЦІНКА – це кількісна міра вираження рівня сформованості програмних результатів навчання.
ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ – процес визначення рівня сформованості у здобувача вищої освіти програмних результатів навчання.
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (РСО) – це система визначення оцінки за результатами вивчення освітнього компоненту шляхом нарахування балів за виконання здобувачем вищої освіти встановлених видів робіт.


Для побудови РСО передусім має бути визначено систему контрольних заходів з освітнього компоненту: поточний контроль на практичних і семінарських заняттях, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів), певне індивідуальне семестрове завдання тощо. Виконуючи передбачені види робіт, студент збільшує свій рейтинговий бал з освітнього компоненту.


Сума балів з предмету, семестровий контроль з якого передбачений у вигляді заліку, має дорівнювати 100 балам, оскільки залік студенти отримують за результатами роботи в семестрі.


У випадку, коли семестровий контроль передбачений у вигляді екзамену, як правило, в РСО передбачається, що (40-50) балів отримуються за результатами роботи в семестрі, а (60-50) балів, відповідно, за результатами відповіді на екзамені.


РСО доводиться до відома студентів на першому занятті з певного предмету, видається старості групи та розміщується в системі «Електронний кампус».


Рекомендації до розроблення і застосування  


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більше про можливості реалізації у КПІ на наших канал в Telegram: канал, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot