فزونی-ریترکت-قبض-شارژ-انتقال وجه- دریافت وجه در دستگاه خودپرداز وینکور

فزونی-ریترکت-قبض-شارژ-انتقال وجه- دریافت وجه در دستگاه خودپرداز وینکور

امیرشاهزید


استاد بنه ای


باتشکرازجناب‌بنه‌ای‌عزیزکه‌زحمت‌مطالب‌راکشیدند


۱ دریافت وجه

۲ انتقال وجه

۳ خرید شارژ

۴ پرداخت قبض

۵ ریترکت

۶ فزونی


دریافت وجه:

نمونه دریافت وجهانتقال وجه:

نمونه انتقال وجه


خرید شارژ:

نمونه خرید شارژ


پرداخت قبض:

نمونه پرداخت قبض


ریترکت:

نمونه ریترکت


فزونی

نمونه فزونی

باتشکر از استاد بی نظیر و بی بدیل جناب بنه ای عزیز