หลักวินัยในการขาดงาน

หลักวินัยในการขาดงาน

Weladee


 

ในบางจุด ทุกคนใช้สิทธิ์ลาป่วย หรือลาพักร้อนในการขาดงาน การขาดงานมักเกิดจากปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาสุขภาพของตัวพนักงานเอง หรือบุคคลในครอบครัว แต่เมื่อการขาดงานกลายเป็นเรื่องเรื้อรัง การขาดงานอาจทำให้สถานที่ทำงานหยุดชะงัก และส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน งในการแก้ไขการขาดงานซ้ำๆ จึงตกอยู่กับการจัดการ ในกรณีส่วนใหญ่ นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับงานที่ขาดหายไปสามารถพบได้ในคู่มือพนักงาน แม้ว่าโดยปกติแล้วพนักงานทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ แต่ก็ควรระมัดระวังในการจัดการกับการขาดงานโดยคู่มือพนักงาน ควรเตือนพนักงานก่อน ว่าพวกเขาละเมิดนโยบายของบริษัท

 

คำจำกัดความ

เครือข่ายการวิจัยการทำงาน และครอบครัวของ Sloan ของวิทยาลัยบอสตันใ ห้คำจำกัดความของการขาดงานว่า "... การขาดงานบางส่วน หรือทั้งวัน เนื่องจากความเจ็บป่วยส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ อาจหลีกเลี่ยงได้ และหลีกเลี่ยงไม่ได้" กล่าวอีกนัยหนึ่ง การขาดงานเกิดขึ้นเมื่อพนักงานแจ้งมายังที่ทำงานบ่อยๆ ที่จะมาทำงาน หรือออกจากงานก่อนเวลา พนักงานอาจปฏิบัติตามแนวทางในแง่ของการแจ้งผู้จัดการและพนักงาน แต่ยังคงพลาดงานอยู่บ่อยครั้ง


สาเหตุ

พนักงานส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาทำงาน มีเหตุผลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหต การขาดงาน อาจเนื่องมาจากโรคเรื้อรัง บางครั้งพนักงานกำลังประสบกับสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจที่บ้าน เช่น การหย่าร้าง หรือลูกป่วย แต่พนักงานที่ใช้ระบบในทางที่ผิดเป็นประจำ เพื่อไม่มาทำงานสร้างภาระให้กับเพื่อนร่วมงานและขัดขวางขั้นตอนการทำงาน


การดำเนินการ

การขาดงานส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน และขวัญกำลังใจในสำนักงาน เพื่อนร่วมงานต้องมาทำงานแทนเมื่อเพื่อนร่วมงานไม่มาทำงาน ปฏิบัติตามแนวทางวินัยสำหรับพนักงานที่ขาดงานอย่างสม่ำเสมอ และเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน ขั้นตอนปฎิบัติสำหรับการขาดงาน เรียกร้องให้มีการเตือนด้วยวาจา คำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การระงับการทำงาน และอาจส่งผลให้ถูกยกเลิก สิ่งสำคัญคือ ต้องจัดการโดยตรง และบังคับใช้กฎโดยเร็วที่สุด การทำงานเชิงรุกแสดงให้พนักงานเห็นว่าก ารแจ้งการขาดงานจะบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ ให้การสนทนาเปิดกว้าง และจริงใจกับพนักงาน บ่อยครั้งเพียงแค่ให้ผู้คนรับผิดชอบต่อการกระทำของตน สามารถควบคุมพนักงานที่มีนิสัยไม่ดีในการเรียกตัวเข้าทำงานได้ หากพฤติกรรมยังคงดำเนินต่อไปใ ห้ทำตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร และเตือนพนักงานว่างานของเขาอาจไม่เป็นของเขาอีกต่อไป


ข้อควรพิจารณา

สำหรับพนักงานที่ขาดงานเนื่องจากความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือปัญหาทางสุขภาพที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ลองตรวจสอบกับแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการลาเ พื่อรักษาพยาบาลของครอบครัว ภายใต้หลักเกณฑ์บางประการ พนักงานที่ป่วยเรื้อรัง หรือต้องดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง สามารถได้รับการยกเว้นจากนโยบายการทำงานของบริษัท พร้อมแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลจากแพทย์ หากการขาดงานของพนักงานเกิดจากภาระหน้าที่ หรือเวลาที่ขัดแย้งกันก่อนหน้านี้ ให้พิจารณาอนุญาตให้มีเวลายืดหยุ่นในสำนักงาน หากงานทั้งหมดเสร็จตรงเวลา


This article in English: Key Disciplines to Absenteeism at Work

Report Page