Telegra.ph

Telegra.ph

Sam

قابلیته جدید تلگرام که بسیار جالب است و در ایران فیلتر است!

قسمت پایین پیام

وقتی با این قابلیت پیغامی بدهید به صورته دیدنه سریع قابله رویت است ...

بعد از ورود به قسمت نگاه سریع

بعد از بازکردن مانند صفحه ی وبلاگ یا سایت می شود ومیتوان عکس ها و فیلم ها را نگاه کرد

شاید دلیل اصلی فیلتر شدن باز کردن هر فیلمی باشد؟!!!!