Про проведення заходів семестрового контролю, ліквідації академічної заборгованості та атестації в весняному семестрі 2023/2024 н.р.

Про проведення заходів семестрового контролю, ліквідації академічної заборгованості та атестації в весняному семестрі 2023/2024 н.р.

https://t.me/dnvr_31


З метою належної організації освітнього процесу, семестрового контролю, атестації та реалізації здобувачами вищої освіти права на ліквідацію академічної заборгованості,


Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів:

1.    Провести заходи семестрового контролю:

         1.1. Для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання 1-3 курсів першого (бакалаврського) та 1 курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти – з 27.05.2024 до 08.06.2024 включно в частині виставлення заліків, проведення захистів курсових проєктів та робіт; з 10.06.2024 до 22.06.2024 включно в частині проведення екзаменів.

         1.2. Для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання 1-2 курсів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – з 10.06.2024 до 22.06.2024 включно (відповідно до графіку навчального процесу).

         1.3. Для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання – відповідно до графіку навчального процесу на 2023/2024 навчальний рік по кожному курсу та факультету/навчально-науковому інституту.

         1.4. Для здобувачів за денною формою навчання 1-4 курсів першого (бакалаврського), 1 курсу другого (магістерського) та 1-2 курсів третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальностями, у яких заходи семестрового контролю проводяться у терміни, відмінні від вказаних в п.1.1, керуватися загальними вимогами Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.


2.    Під час проведення заходів семестрового контролю та ліквідації академічних заборгованостей для здобувачів вищої освіти за освітніми компонентами, заняття з яких:

         2.1.   Проводились в дистанційному режимі керуватись вимогами Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі, затверджений наказом від 30.11.2020 № НУ/22/2020.

         2.2.  Проводились за змішаною формою, за поданням кафедр та рішенням Вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів, проводити в очному режимі за умови дотримання безпекових вимог.


3.    У випадку виникнення в період проведення сесії тривалих повітряних тривог та/або екстрених відключень електроенергії:

         3.1.         Керуватись алгоритмом дій за сигналом цивільного захисту «Повітряна тривога», зазначений в Додатку 1 наказу від 04.08.2022 № НУ/129/2022 «Про функціонування об’єктової підсистеми цивільного захисту університету під час правового режиму воєнного стану», а також іншими пунктами та додатками зазначеного наказу.

         3.2.         Забезпечити перенесення семестрового контрольного заходу, що спричинено неможливістю його проведення за розкладом (через оголошення повітряної тривоги або відсутність електроенергії у викладача/всіх здобувачів вищої освіти відповідної навчальної групи), в межах робочого часу, передбаченого Правилами внутрішнього розпорядку Університету.

         3.3.         У разі виникнення ситуації неможливості проведення перенесеного семестрового контрольного заходу (з причин зазначених у п.3.2), дозволити проведення такого заходу в асинхронному режимі за поданням завідувача кафедри декану факультету/директору навчально-наукового інституту.


4.    Учасникам освітнього процесу в питаннях визнання результатів неформального навчання керуватися Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті та наказом від 31.05.2022 №НОН/164/2022 «Про особливості визнання результатів навчання в умовах правового режиму воєнного стану».


5.    Встановити терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами семестрового контролю осіннього семестру 2023/2024 н.р.:

         5.1.         Для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання 1-3 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти – з 24.06.2024 до 26.06.2024 включно (перша спроба ліквідації) і з 27.06.2024 до 29.06.2024 включно (друга спроба ліквідації).

         5.2.             Для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання – протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/ навчально-наукового інституту відповідно до графіку навчального процесу на 2023/2024 навчальний рік.

         5.3.         Для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання 1-2 курсів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – з 24.06.2024 до 26.06.2024 включно (перша спроба ліквідації) і з 27.06.2024 до 29.06.2024 включно (друга спроба ліквідації).

         5.4.             Для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання, що навчаються у підрозділах, в яких сесія триває у період, відмінний від вказаного в п.1, протягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/ навчально-наукового інституту.


6. До ліквідації заборгованостей в терміни, вказані в п.5, допускати здобувачів, які:

         - мали допуск до заходів семестрового контролю з освітніх компонентів та за його результатами отримали оцінки «незадовільно»;

         - мали допуск до заходів семестрового контролю з освітніх компонентів були усунені з заходів семестрового контролю або не з’явились на них;

         - мали відмітку «не допущено» у відомостях семестрового контролю, але за рішенням випускової кафедри були допущені до ліквідації академічної заборгованості.


7. Завідувачам кафедр:

         7.1. До початку терміну ліквідації академічної заборгованості надати до деканатів факультетів/навчально-наукових інститутів інформацію щодо здобувачів вищої освіти, які за результатами семестрового контролю мають відмітку «не допущено» у відомостях семестрового контролю, та не допускаються кафедрою до ліквідації академічної заборгованості.

         7.2. Організувати процес ліквідації академічних заборгованостей.

         7.3. В період ліквідації заборгованостей забезпечити можливість двох спроб ліквідації заборгованості з кожного освітнього компонента.

         7.4. При вирішенні питання допуску здобувачів до ліквідації академічної заборгованості керуватись розпорядженням від 09.04.2021 №РП/64/2021 «Про процедурні питання допуску здобувачів до ліквідації академічної заборгованості та відрахування здобувачів за результатами семестрового контролю».


8. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів:

         8.1. Здійснювати моніторинг проведення семестрових контрольних заходів.

         8.2. Регулярно інформувати учасників освітнього процесу про зміни у розкладі семестрового контролю.

         8.3. Затвердити розклад проведення ліквідації академічної заборгованості на відповідному факультеті/навчально-науковому інституті та оприлюднити його на інформаційних ресурсах підрозділу:

         -        для здобувачів вищої освіти за денною формою навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти – не пізніше 10.06.2024;

         -        для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти – не пізніше дати закінчення сесії, згідно з графіком навчального процесу;

         -        для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – не пізніше 10.06.2024.

         8.4. За необхідності (звернення завідувача кафедрою, викладача чи здобувача) розпорядженням по факультету/ навчально-науковому інституту створити комісії для проведення заходів з ліквідації академічної заборгованості.

         8.5 Організаційні питання щодо реалізації права здобувачів вищої освіти на додаткові освітні послуги мають бути вирішені до завершення ліквідації академічної заборгованості, згідно термінів визначених у п.5.


9. Для здобувачів вищої освіти за  денною формою навчання, яким надано за їх заявою індивідуальний графік навчання (далі – ІГН), терміни ліквідації академічної заборгованості мають бути передбачені в межах дії ІГН. Граничний термін дії ІГН – до 29.06.2024 включно.


10. Головам екзаменаційних комісій:

         10.1. У разі проведення атестації в дистанційному режимі керуватись Регламентом організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі, що затверджений наказом від 30.11.2020 № НУ/22/2020.

         10.2. Організувати проведення атестації здобувачів за ОНП підготовки магістрів та за ОПП підготовки бакалаврів у терміни передбачених у графіку навчального процесу та з урахуванням вимог наказів №НОД/199/24 від 21.03.2024 «Про графік супроводження документів про вищу освіту магістрів (наукового спрямування) 2024 року випуску» і №НОД/209/24 від 25.03.2024 «Про графік супроводження документів про вищу освіту бакалаврів 2024 року випуску» за розкладом роботи екзаменаційних комісій.

         10.3. В розкладі роботи екзаменаційної комісії передбачити резервний день захисту магістерських дисертацій / дипломних проєктів (робіт).


11. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів, завідувачам кафедр, головам екзаменаційних комісій у разі прийняття рішення Вченими радами факультетів / навчально-наукових інститутів рішення щодо проведення атестації здобувачів вищої освіти в очному режимі за ОНП підготовки магістрів та за ОПП підготовки бакалаврів забезпечити дотримання безпекових умов і виконання вимог наказу, зазначеного у пункті 3.1, та, за необхідності, їх поселення з урахуванням кількості місць в укриттях студмістечка.


12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Жученка О.А. та проректора з навчальної роботи Мельниченка А.А.Report Page