science

science

ebi

در جدول بالا، منظور از مدت زمان آموزش، زمان کل دوره آموزشی می‌باشد و ستون محورهای آموزش به ازای هر یک ساعت نیز به تعداد محورهای پیش فرض اشاره دارد.

در کنار معیارهای عمومی، چند نکته در ارائه سرفصل‌های فرادرس وجود دارد:

۱ (مشخص کردن کلی فصل‌ها و زمان کلی مربوط به آن

۲) مشخص کردن زیرفصل‌ها

۳) ارائه تمرین و مثال در انتهای هر فصل

4) ارائه سرفصل بر اساس مرجعی معتبر


الگوی ارائه سرفصل

در ادامه الگوی یک سرفصل مطلوب آموزشی، آمده است. شما می توانید، سرفصل درس مد نظر خود را با تغییر این الگو تهیه کرده و به ما ارسال نمایید. برای تغییر این الگو به سرفصل مد نظر خود، شما فقط نیاز خواهید داشت تا در بخشهایی که با {} مشخص شده‌اند، داده‌های مورد نظر خود و توضیحات آموزش را وارد نمایید.


توضیحات آموزش:


شامل مقدمه، هدف، اهمیت و ضرورت، مزایا، تفاوت ها و ... در این محل نوشته شود.


در این قسمت توضیحاتی در مورد دوره آموزشی، این که این دوره چیست و برای چه کاری مناسب است به همراه اهمیت دوره و مباحث دیگری که باعث می‌شود تا کاربران با کسب اطلاع بیشتری، اقدام به تهیه آموزش کنند، وارد می‌شود.

مقدمه باید جامع، مانع، کوتاه و خلاصه باشد. مقدمه باید در عین حال که برای فرد آشنا با مباحث، بیش از حد ساده و ابتدایی نباشد، باید به گونه‌ای باشد که به فرد نا آشنا با مباحث، دید خوبی از موضوع بحث را ارائه دهد. نقش مقدمه بیشتر از اینکه پاسخ دهی نیاز باشد، باید ایجاد نیاز باشد. یعنی فردی با اندک آشنایی با مطالعه این بخش، بتواند میزان نیاز و عدم نیاز خود به این آموزش را به راحتی دریابد. مقدمه می‌تواند شامل ارائه جذابیت های یادگیری دوره آموزشی نیز باشد.

مثال ۱: به عنوان مثال، برای اشاره به اهمیت آموختن یک دوره پردازش تصویر، بخش مقدمه می‌تواند با چنین جمله‌ای شروع شده و ادامه یابد.