خلاصه از کتاب چراثروتمندان‌ثروتمندترمیشوند

خلاصه از کتاب چراثروتمندان‌ثروتمندترمیشوند

کانال‌انرژی‌مثبت

💍

ثروتمندان همیشه هم باهوش‌تر نیستند، بلکه فقط ترجیح می‌دهند ناآگاه نباشند

https://t.me/cnerjee

درخصوص پرداخت مالیات مردم عادی و فرار از مالیات افراد غنی، باید عرض کنم که ثروتمندان همیشه هم باهوش‌تر نیستند، بلکه فقط ترجیح می‌دهند ناآگاه نباشند


دنیا و قوانین پول تغییر کرده است و ما باید در این مورد به شکل تخصصی آموزش ببینیم


چرا اپل با آن همه دارایی وام می‌گیرد مگر اپل محتاج است خیر چون بدهی‌ارزان‌تر از بازگرداندن درآمدها به کشور است یعنی بازگرداندن پول به داخل کشور و هزینه مالیات‌های مربوط به آن پول به دولت ایالات متحده است.


هرسکه‌ای سه رو دارد: شیر، خط و لبه‌ی آن.

هوشمندی، ایستادن بر لبه‌ی سکه و توانایی دیدن هر دو روی سکه استبی‌سوادی‌مالی، مردم را از حرکت بازمی‌دارد.کسانی که سواد مالی ندارند غالبا با ترس زندگی می‌کنند و به حس‌امنیت‌غلط‌چنگ می‌اندازند. ترس، افراد را فقیر نگه می‌دارد. کسانی که سواد مالی ندارند از حل مشکلات اولیه مالی زندگی‌شان عاجز می‌مانندهر آدمی بیش از دارایی خالص و نقدینگی، به اعتمادبه‌نفس‌نیاز دارد


اگر شما نیت چیزی را با فکر و احترام و دقت در سر داشته باشید، حتما به آن دست پیدا خواهید کرد


چرا خدا باید به تو بیشتر بدهد در حالی که تو در مقابل آنچه که داری ناسپاسی می کنی؟


اول فهمیدن و سپس فهماندن که بسیار کار سختی است

تیزکردن اره یا پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت.


عادت اره تیزکنی، به مـــــا می گوید که در مقایسه سفر با مقصد، اهمیت سفرکردن را بدانیم

این عادت، مردمانی هستند که به طور مداوم بازنگری و نوسازی آنچه را انجام می دهند و روش آن را مدنظر قرار می دهند.خلاصه ای از کتاب چراثروتمندان‌ثروتمندترمیشوند