mysql

mysql

dd

SELECT "authtoken_token"."key", "authtoken_token"."user_id", "authtoken_tok$n"."created" FROM "authtoken_token" WHERE "authtoken_token"."key" = '83202474560e137449e426b91821e7ad2b7194e8'; 


SELECT "omega_user"."id", "omega_user"."password", "omega_user"."last_login", "omega_user"."is_superuser", "omega_user"."idn", "omega_user"."email", "omega_user"."first_name", "omega_user"."middle_name", "omega_user"."last_name", "omega_user"."photo", "omega_user"."phone_number", "omega_user"."language", "omega_user"."gender", "omega_user"."subject_ids", "omega_user"."class_number", "omega_user"."is_staff", "omega_user"."confirmed", "omega_user"."created_at", "omega_user"."modified_at" FROM "omega_user" WHERE "omega_user"."id" = 359; 


SELECT "omega_order"."id", "omega_order"."user_id", "omega_order"."product_id", "omega_order"."amount", "omega_order"."region_id", "omega_order"."exam_type", "omega_order"."locked", "omega_order"."deleted", "omega_order"."created_at", "omega_order"."modified_at" FROM "omega_order" WHERE ("omega_order"."id" = 169 AND "omega_order"."deleted" = false); args=(169, False)


SELECT "omega_region"."id", "omega_region"."kato_id", "omega_region"."idn", "omega_region"."title", "omega_region"."director_id", "omega_region"."phone_number", "omega_region"."address", "omega_region"."longitude", "omega_region"."latitude", "omega_region"."ip_address", "omega_region"."duration", "omega_region"."created_at", "omega_region"."modified_at" FROM "omega_region" WHERE "omega_region"."id" = 27; 


SELECT (1) AS "a" FROM "omega_order_region" WHERE "omega_order_region"."order_id" = 169 LIMIT 1; 


SELECT (1) AS "a" FROM "auth_group" INNER JOIN "omega_user_groups" ON ("auth_group"."id" = "omega_user_groups"."group_id") WHERE ("omega_user_groups"."user_id" = 359 AND "auth_group"."name" = 'director') LIMIT 1; args=(359, 'director')


SELECT (1) AS "a" FROM "auth_group" INNER JOIN "omega_user_groups" ON ("auth_group"."id" = "omega_user_groups"."group_id") WHERE ("omega_user_groups"."user_id" = 359 AND "auth_group"."name" = 'teacher') LIMIT 1; args=(359, 'teacher')


SELECT "omega_school_class"."id", "omega_school_class"."organization_id", "omega_school_class"."number", "omega_school_class"."symbol", "omega_school_class"."language", "omega_school_class"."user_id", "omega_school_class"."deleted", "omega_school_class"."created_at", "omega_school_class"."modified_at" FROM "omega_school_class" WHERE "omega_school_class"."user_id" = 359; 


SELECT "omega_organization"."id", "omega_organization"."idn", "omega_organization"."type_id", "omega_organization"."name_kk", "omega_organization"."name_ru", "omega_organization"."email_1", "omega_organization"."email_2", "omega_organization"."phone_1", "omega_organization"."phone_2", "omega_organization"."kato_id", "omega_organization"."post_code", "omega_organization"."address", "omega_organization"."user_id", "omega_organization"."deleted", "omega_organization"."created_at", "omega_organization"."modified_at" FROM "omega_organization" WHERE "omega_organization"."id" = 7; 


SELECT (1) AS "a" FROM "auth_group" INNER JOIN "omega_user_groups" ON ("auth_group"."id" = "omega_user_groups"."group_id") WHERE ("omega_user_groups"."user_id" = 359 AND "auth_group"."name" = 'student') LIMIT 1; args=(359, 'student')


SELECT COUNT(*) AS "__count" FROM "omega_order_region" WHERE ("omega_order_region"."region_id" = 27 AND "omega_order_region"."exam_date" = '2018-05-28'::date AND "omega_order_region"."shift_id" = 2); datetime.date(2018, 5, 28), 2)


SELECT "omega_region_shift"."id", "omega_region_shift"."name", "omega_region_shift"."start_time", "omega_region_shift"."end_time" FROM "omega_region_shift" WHERE "omega_region_shift"."id" = 2; 


SELECT "omega_order"."id", "omega_order"."user_id", "omega_order"."product_id", "omega_order"."amount", "omega_order"."region_id", "omega_order"."exam_type", "omega_order"."locked", "omega_order"."deleted", "omega_order"."created_at", "omega_order"."modified_at" FROM "omega_order" WHERE "omega_order"."id" = 169; 


SELECT "matrix_product"."id", "matrix_product"."name_kk", "matrix_product"."name_ru", "matrix_product"."class_number", "matrix_product"."price", "matrix_product"."exam_type", "matrix_product"."product_type_id", "matrix_product"."duration", "matrix_product"."description_kk", "matrix_product"."description_ru", "matrix_product"."selective_subject_count", "matrix_product"."workout", "matrix_product"."deleted", "matrix_product"."user_id", "matrix_product"."created_at", "matrix_product"."modified_at" FROM "matrix_product" WHERE "matrix_product"."id" = 3; 


SELECT "omega_region"."id", "omega_region"."kato_id", "omega_region"."idn", "omega_region"."title", "omega_region"."director_id", "omega_region"."phone_number", "omega_region"."address", "omega_region"."longitude", "omega_region"."latitude", "omega_region"."ip_address", "omega_region"."duration", "omega_region"."created_at", "omega_region"."modified_at" FROM "omega_region" WHERE "omega_region"."id" = 27; 


SELECT "omega_order"."id", "omega_order"."user_id", "omega_order"."product_id", "omega_order"."amount", "omega_order"."region_id", "omega_order"."exam_type", "omega_order"."locked", "omega_order"."deleted", "omega_order"."created_at", "omega_order"."modified_at" FROM "omega_order" WHERE "omega_order"."id" = 169;