More

More


آره، من تشنمه

باید روی ضرب موج سواری کنم

مثل ماهی توی آب

موسیقی رو جذب می‌کنم

اینی، مینی، مانی، مو

رو موج می‌رقصم عزیزم

اشتیاقم رو نگه می‌دارم، باید برم

من هنوز ( کافی نیستم )


برای 11 سال به خودم آموزش دادم

بهترین بخش من هنر یادگیریمه

مطالعه بی پایان

شکستم و زمین خوردم تا هنر خودم رو بسازم

حتی توی این جایگاه هم حرکتش می‌دم

مال خودم می‌کنم، درستش می‌کنم

دوباره آهنگ مورد علاقه کسی

این نصف زندگی منه، دلیل زنده بودنمه، شادی زندگیه

برای ادامه دادن انگیزه دارم


همشو بیار

من همشو انجام می‌دم


هاه، داد بزن

من می‌گم بیشتر

هاه، آره، درسته

چون من بیشتر می‌خوام

هاه، داد بزن

من می‌گم بیشتر

هاه، آره، درسته

چون من بیشتر می‌خوام


صدای درام تو گوشمه، می‌شنومش بهش ضربه می‌زنم

بدون توقف ادامه می‌دم، میکستیپ خودم رو درست می‌کنم

نظرات رو می‌گیرم ولی هنوزم می‌رم جلو

همه چیز رو مثل کیت کت می‌خورم، مزه‌اش خیلی شیرینه

رابطه‌های متقابل، برای من خیلی خوبن

بنزین می‌زنم و تا ضرب رانندگی می‌کنم

همه نگاه کنن، من بی پروام

توی نقاشی هنری مست می‌شم، هیجان رو می‌برم بالا مثل دالی

می‌خوامش، استادیوم با طرفدارام، هنوزم

همه جایزه‌ها و گرمی‌ها رو جمع می‌کنم

شهرت، پول همه چیز نیست، همین الانشم می‌دونم

کارم باعث می‌شه نفس بکشم، پس بیشتر می‌خوام

دم، دم، بازدم، بازدم

احساس زنده بودن می‌کنم


همشو بیار

من دارم همشو انجام می‌دم


هاه، داد بزن

من می‌گم بیشتر

هاه، آره، درسته

چون من بیشتر می‌خوام

هاه، داد بزن

من می‌گم بیشتر

هاه، آره، درسته

چون من بیشتر می‌خوام


آره، من تشنمه

باید روی ضرب موج سواری کنم

مثل ماهی توی آب

موسیقی رو جذب می‌کنم

اینی، مینی، مانی، مو

رو موج می‌رقصم عزیزم

اشتیاقم رو نگه می‌دارم، باید برم

من هنوز ( کافی نیستم )

Report Page