MONEY:

MONEY:


mΞĦС:

نام:triss merigold

رنگ مو:قرمز

رنگ چشم:سبز

زیست:انسان

جنست:زن

  

وابستگی ها:

پادشاه Foltest Temeria

الجزایر جادوگران

شورای سلمانی Temerian

توانایی ها:جادوگری ،کیمیا گری ،شعبده بازی ، کنترل اتش