Композиция

Композиция

UBTGRAM


Оқу мерзімі – 4 жыл

Оқу нысаны – күндізгі

Талапкердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

Талапкердің орта кәсіби музыкалық білімі, жоғары кәсіби білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар болуы тиіс.

5В041100 - «Композиция» мамандығы бойынша бакалавриат түлегіне композиция бакалаврының академиялық дәрежесі беріледі.


Мамандық бойынша қабылдау кезінде келесілер өткізіледі:

Шығармашылық емтихандар

1. Мамандық және коллоквиум

2. Сольфеджио және гармония (жазбаша және ауызша)


Кешенді тестілеу

1. Қазақстан тарихы

2. Оқу сауаттылығы/грамотность чтения


Алғашқы шығармашылық емтихан – мамандық және коллоквиум

Мамандық бойынша қойылатын талаптар

Талапкердің бағдарламасы өздігінен шығарған шығармаларды қосады. Түсетін талапкер комиссияға әр түрлі жанр мен түрдегі шығармаларын ұсынуы тиіс. Аспаптық шығармалармен қатар (шағын түрдегі) вокалдық шығармалар (оның ішінде халық әндерді өңдеу) орындалуы мүмкін. Шығармалар автордың орындауында немесе міндетті түрде ноталардың ұсынуымен жазбада тыңдалуы мүмкін.

Коллоквиум

Коллоквиум талапкердің жалпы мәдениет деңгейін, оның музыка әлемінде хабардар болуын, музыка тарихының негізгі кезеңдері мен даму заңдылықтарын, қазақ және шетелдің классикалық мен заманауи музыкалық әдебиет шығармаларымен, шектес пәндермен таныс болуын анықтайды. Коллоквиумда сонымен қатар музыкалық-теориялық циклі пәндері бойынша сұрақтар қойылуы мүмкін.


Екінші шығармашылық емтихан - сольфеджио және гармония

«Сольфеджио» пәні бойынша талаптар

Жазбаша

Үшдауысты диктант; ән формасында аралас (гомофондық-полифониялық) қалыпты: құрамына алыс үндестіктерге ауытқу, транспорттық секвенциялар, хроматикалық үндестіліктердің элементтері, кідірістер тұрақталуының күрделі формалары, қазіргі музыкаға тән интонациялық жүйе және ритмика кіреді.

Жазу уақыты – 30 минутқа дейін, қайталау саны – 10.

Ауызша

Парақтан бір-, екі- және үшдауысты шығармаларды айту; құрамына ауытқу мен модуляция, мажор-минорлық айналымдар, энгармонизм және басқа гармониялық формалар, сонымен қатар ритмикалық және интонациялық өзгешеліктер кіреді.

Ладтарды, интервалдарды, аккордтарды және олардың айналымын (үндестілікте және бір дыбыстан) айту және тыңдау барысында анықтау, құрамына ауытқу және алыс үндестілікке модуляция (2-ші және 3-ші дәрежесі), септаккордтардың немесе үшдыбыстылықтардың энгармонизмі, мажор-минорлық жүйенің аккордтары кіретін төртдауысты гармониялық құрылымды айту және тыңдау барысында анықтау.

«Гармония» пәні бойынша қойылатын талаптар

Жазбаша

Құрамына әуендік қозғалыстардың әр түрлі формалары, үндестіліктен тыс емес хроматизмдер, модуляциялық хроматизмдер, аккордтық және аккордтан тыс дыбыстар, альтерация, энгармонизм, дамыған үндестік жоспары кіретін ән түрінде жазылған әуенді гармониялау;

Жазу уақыты – 3 академиялық сағат

Ауызша

- ұсынылған үндестілік жоспары бойынша дамыған дыбыстанумен төртдауыстылықты құрылымда период немесе қарапайым екі бөлімді формасында модуляцияны ойнау (біртіндеп және кенет түрлерін);

- секвенцияларды алдын ала дайындықсыз ойнау;

- күрделілігі орташа музыкалық шығарманың гармониялық және құрылымдық талдауын жасау;

- «Музыканың бастауыш теориясы», «Гармония», «Музыкалық шығармаларды талдау» пәндері бойынша сұрақтарға жауап беру.


Біздің парақшаларымыз!

vk.com

instagram

telegram

Оқушыларға ҰБТ-ға дайындалуға арналған телеграм чаттар