FAQ

FAQ

Sahrin

Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis


1.   Soal    :          Pekeliling manakah perlu dirujuk untuk syarat-syarat permohonan

pembelian di bawah Skim Permbiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam ?

Jawab :          Pekeliling WP 9.1


2.   Soal    :          Siapakah pegawai yang layak memohon pembiayaan di bawah Skim

Pembiayaan ini ?

Jawab :          Pegawai Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat, dilantik secara

tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan layak memohon pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan ini.


3.   Soal    :          Berapakah amaun pembiayaan maksimum ?

Jawab :          Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak Ringgit Malaysia Lima

Ribu (RM5,000.00) sahaja (bagi salah satu atau kombinasi kedua-duanya)


4.   Soal    :          Bagaimanakah permohonan hendak dibuat ?

Jawab :          Permohanan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang

Permohonan Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (smartphones) Anggota Perkhidmatan Awam (Borang Kew. 317). Borang Permohonan hendaklah disediakan sebanyak tiga (3) salinan dan dikemukakan kepada Seksyen Pinjaman Dan Pelaburan, Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Pahang.


5.   Soal    :          Adakah permohonan akan diluluskan bagi kali kedua dan seterusnya ?

Jawab :          Permohonan kali kedua dan seterusnya hanya boleh diluluskan selepas

tiga (3) tahun daripada tarikh kelulusan pembiayaan komputer serta telefon pintar (smartphones) dan amaun pembiayaan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya oleh pemohon.Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis


1.   Soal    :          Pekeliling manakah perlu dirujuk untuk peraturan dan syarat mengenai

Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis ?

Jawab :          Pekeliling WP 9.2


2.   Soal    :          Siapakah pegawai yang layak memohon pinjaman kenderaan ?

Jawab :          Pegawai-pegawai yang layak memohon pinjaman kenderaan ialah

pegawai-pegawai yang berjawatan tetap dan pegawai-pegawai yang berkhidmat secara kontrak. Pinjaman adalah bagi membeli kenderaan yang dibenarkan mengikut kelayakan dan kemampuan seseorang pegawai yang sesungguhnya memerlukan kenderaan untuk menjalankan tugas rasmi dengan sempurna. Bagi tujuan ini, Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan syarat ini dipatuhi dengan sepenuhnya.


3.   Soal    :          Apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi semasa mengemukakan

permohonan ?

Jawab :          Semasa mengemukakan permohonan, pegawai hendaklah mematuhi

syarat-syarat berikut :

(a) Pegawai mempunyai lesen memandu yang sah; dan

(b) Jumlah ansuran potongan bulanan pembiayaan kenderaan berkenaan tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gajinya, termasuk ansuran potongan pembiayaan kenderaan berkenaan, tidak melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun.


4.   Soal    :          Berapakah bayaran perkhidmatan ke atas pinjaman ?

Jawab :          Bayaran perkhidmatan 4% setahun yang dikira atas baki bulan yang

belum diselesaikan adalah dikenakan kepada peminjam melainkan pinjaman membeli bot dan basikal di mana dikecualikan daripada byaran perkhidmatan.


5.   Soal    :          Adakah bayaran perkhidmatan akan dikenakan ke atas ansuran-

ansuran tertunggak ?

Jawab :          Bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun akan dikenakan ke atas

ansuran-ansuran tertunggak sehingga diselesaikan.