Экономика

ЭкономикаЧто такое инфраструктура?


Совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих производство и хозяйство в целом, создающих для них как бы общий фундамент, опору. К инфраструктуре экономики относятся сооружения транспорта и связи, складское хозяйство, энерго- и водоснабжение и т. п. Круг отраслей, относимых к инфраструктуре экономики, определяется по-разному в разных странах. Их общее назначение — упрощать и делать более эффективными потоки товаров и услуг между продавцами и покупателями. Некоторые авторы к инфраструктуре экономики относят также науку, здравоохранение, систему образования, называя их непроизводственной (социальной) инфраструктурой экономики


Виробнича інфраструктура

Виробнича інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, основною метою функціонування яких є забезпечення нормального функціонування виробничого процесу. Наприклад, вантажоперевезення, тоннажний судоперевозки і т. д.

Виробнича інфраструктура відрізняється наступними специфічними рисами:

1) дохід виробничої сфери входить до розрахунку національного доходу;

2) виробнича інфраструктура перетворює продукт у нову для нього якісну форму;

3) виробнича інфраструктура сьогодні має значення, рівне з усіма іншими галузями економіки.


Виробнича инфрастуктура :

  1. науково-інформаційна
  2. Будівельнй комплекс
  3. вантажний транспорт
  4. зв'язок
  5. інженерна


науково-інформаційна

Часто технополіси мають особливі ор-ганізаційно-правові умови господарювання, які сприяють прискоренню економічної віддачі від виробництва. Основою науково-технічного розвитку країни є науково-технічний по-тенціал, що являє собою сукупну продуктивність усіх засобів науково-технічної діяльності та її ресурсів.


виробничу інфраструктуру

У виробничу інфраструктуру входить також будівельний комплекс — сукупність галузей матеріального виробництва і проектно-конструкторських та пошукових організацій, які за-безпечують будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі, як будівництво, промисловість будівельних матеріалів, виробництво будівельних конструкцій і деталей.


До складу будівельного комплексу входять такі галузі, як будівництво, промисловість будівельних матеріалів, виробництво будівельних конструкцій і деталей.

Промисловість будівельних матеріалів включає вироб-ництво стінових матеріалів, цементну промисловість, видобу-ток і первісну обробку мінерально-будівельних матеріалів, склоробну промисловість, виробництво облицювальних, оз-доблювальних матеріалів та санітарно-технічних виробів. Розміщення промисловості будівельних матеріалів визна-чається в основному обсягами будівельно-монтажних робіт за економічними районами та наявністю сировинного фактора. В останньому випадку розрізняють галузі переважно сировин-ної орієнтації — первинну обробку природних будівельних ма-теріалів (граніту, мармуру, облицювального, бутового каменю та ін.), виробництво цементу, цегли, азбоцементних і шифер-них виробів, вогнетривких матеріалів, скла, керамічних труб, гіпсу, вапна та ін, а також галузі з орієнтацією переважно на споживача, якими є виробництво бетону, залізобетонних ви-робів і конструкцій, м’якої покрівлі, санітарно-технічних ви-робів тощо. Найпотужнішими центрами промисловості будівельних матеріалів є Київ, Харків, Одеса, Дніпропет-ровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.

Виробництво будівельних конструкцій та деталей вклю-чає в себе підприємства з виготовлення збірного залізобетону і залізобетонних конструкцій, які тяжіють до великих промис-лових центрів і вузлів, населених пунктів зі значним обсягом житлового і промислового будівництва (основними з них є Харківське, Львівське, Криворізьке, Луганське та Сумське), домобудівні комбінати (найбільш потужні зосереджені в Києві, Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Одесі), а також ви-робництво будівельної цегли, розміщення якої орієнтується на споживача. Великі центри виробництва будівельної цегли — Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Чернігів, Івано-Франківськ, Слов’янськ, Бахмут тощо.

До складу будівельного комплексу входять такі галузі, як будівництво, промисловість будівельних матеріалів, виробництво будівельних конструкцій і деталей.

Промисловість будівельних матеріалів включає вироб-ництво стінових матеріалів, цементну промисловість, видобу-ток і первісну обробку мінерально-будівельних матеріалів, склоробну промисловість, виробництво облицювальних, оз-доблювальних матеріалів та санітарно-технічних виробів. Розміщення промисловості будівельних матеріалів визна-чається в основному обсягами будівельно-монтажних робіт за економічними районами та наявністю сировинного фактора. В останньому випадку розрізняють галузі переважно сировин-ної орієнтації — первинну обробку природних будівельних ма-теріалів (граніту, мармуру, облицювального, бутового каменю та ін.), виробництво цементу, цегли, азбоцементних і шифер-них виробів, вогнетривких матеріалів, скла, керамічних труб, гіпсу, вапна та ін, а також галузі з орієнтацією переважно на споживача, якими є виробництво бетону, залізобетонних ви-робів і конструкцій, м’якої покрівлі, санітарно-технічних ви-робів тощо. Найпотужнішими центрами промисловості будівельних матеріалів є Київ, Харків, Одеса, Дніпропет-ровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь.

Виробництво будівельних конструкцій та деталей вклю-чає в себе підприємства з виготовлення збірного залізобетону і залізобетонних конструкцій, які тяжіють до великих промис-лових центрів і вузлів, населених пунктів зі значним обсягом житлового і промислового будівництва (основними з них є Харківське, Львівське, Криворізьке, Луганське та Сумське), домобудівні комбінати (найбільш потужні зосереджені в Києві, Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Одесі), а також ви-робництво будівельної цегли, розміщення якої орієнтується на споживача. Великі центри виробництва будівельної цегли — Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Чернігів, Івано-Франківськ, Слов’янськ, Бахмут тощо.


транспорт

  1. Наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний)
  2. Водний (морський, річковий, озерний)
  3. повітря

Функціонування транспортної системи забезпечує транспортна інфраструктура, яка включає в себе шляхи сполу-чення, рухомий склад, вантажно-розвантажувальні господарст-ва, а також засоби управління і зв’язку, технічне обладнання для обслуговування транспортної сфери. Формами територіальної організації транспорту є моно- та багатогалузеві транспортні вузли, станції, морські і річкові порти, пристані, аеропорти.


Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура - це сукупність одиниць національної економіки, функціонування яких пов'язано із забезпеченням нормальної життєдіяльності населення і людини. Її роль в сучасній національній економіці постійно підвищується, а основне завдання полягає у забезпеченні життєдіяльності населення на все більш високому якісному рівні. Вплив соціальної інфраструктури на національну економіку полягає в тому, що вона дозволяє забезпечити відтворення трудових ресурсів - основного ресурсу економіки.

Соціальна інфраструктура виконує такі функції у національній економіці:

1) забезпечення нормальних умов життєдіяльності співробітників господарюючих суб'єктів;

2) забезпечення необхідної для виробничого процесу продуктивності праці;

3) збільшення працездатного віку;

4) формування підростаючого покоління.