Dogovor

Dogovor


ДОГОВІР №7

про надання інформаційних послуг

м. Дніпро​​​           “06” квітня 2018 р.

 

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОЛЕЖАЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, (далі – Замовник), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3128018857, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул.. 2-а Горяна, буд. 11А, з одного боку, і 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТИВНА СОЦІОЛОГІЯ»,(далі – Виконавець), в особі Директора Левчук Юлії Станіславівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, які далі разом іменуються - «Сторони», а окремо - «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник замовляє, а Виконавець надає послуги з передачірезультатів соціологічного дослідження: опитування громадської думки жителів України, далі - «Послуги», а Замовник зобов’язується прийняти виконані Послуги та оплатити Виконавцю їх вартість. 

1.2.Час надання Послуг – з 10:00 по 19:00.

1.3. Формою передачі результатів Послуг є масиви даних, які надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту Замовника.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

2.1. Виконавець передає результати Послуг для прийняттяЗамовником за цим Договором не пізніше «06» квітня 2018року.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.

3.1.2. Надати Замовнику результати Послуг в терміни й у формі передбачені цим Договором.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Здійснити оплату наданих Послуг в порядку, розмірі та строки, передбачені цим Договором.

 

4.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг становить 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок).

Всього ціна Договору становить 2000,00 грн. (дві тисячігривень 00 копійок).

4.2. Оплата за послуги, проведені Виконавцем, перераховується Замовником, після отримання остаточних результатів протягом трьох банківських днів.

4.3.Оплата Послуг за цим Договором здійснюється Замовником у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний на рахунку, який надається Замовнику для оплати.

4.4.У разі дострокового надання Послуг, Замовник має право достроково прийняти та оплатити надані Послуги. 

4.5. Сторони домовились, що зазначена в п.4.1 вартість Послуг включає всі витрати, які будуть понесені в результаті виконання зобов’язань за даним Договором. 

4.6. Сторони погодили, що вартість Послуг, визначена цим Договором, є звичайною.

Загальна вартість Послуг може бути змінена лише за взаємною згодою Сторін та визначатися в додатковій угоді до даного Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним цивільним законодавством України.

5.2. За порушення умов статті 7 цього Договору відносно несанкціонованого розповсюдження відомостей, які необхідно погоджувати з іншою Стороною Договору, а також стосовно прав на інтелектуальну власність та конфіденційну інформацію (відповідно до статті 7 Договору), що належать Сторонам Договору, винна у порушенні Сторона зобов’язана сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від ціни цього Договору, і відшкодувати всі збитки, викликані таким порушенням.

5.3. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за порушення строків надання Послуг у вигляді сплати штрафуу розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення зобов’язання, за кожен день прострочення виконання зобов’язання. 

5.4. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем, за порушення строків оплати Послуг, у вигляді сплати пені, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення зобов’язання, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

 

6. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

У цьому випадку під форс-мажорними обставинами слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання цього Договору поза волі та бажань Сторін (Сторони), наприклад: дії природних сил та катаклізмів, війни, безчинства, рішення вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади та інше, які зробили неможливим виконання зобов’язань Сторонами.

6.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини зобов’язана без затримки, але не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин, їх наслідки та прийняти усі можливі дії з метою максимального обмеження негативних наслідків, які викликані форс-мажорними обставинами. Такі ж вимоги стосуються інформування про припинення дій форс-мажорних обставин та їх наслідків.

 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Право власності на Послуги, прийнятих Замовником відповідно до положень цього Договору, належить Замовнику. Після того, як Послуги надані у повному обсязі і їх результати передані Замовнику, а останнім сплачено Виконавцеві усіпередбачені Договором грошові кошти за такі Послуги, Замовник має право використовувати результати Послуг -соціологічних досліджень для своїх потреб господарської діяльності, має право передачі результатів іншій особі, надання результатів у тимчасове використання та широке розповсюдження. 

7.2. Права інтелектуальної власності, які передаються згідно з даною статтею Договору, передаються Замовникові на необмежений строк, без обмежень за територією, з метою їх використання будь – якими відомими зараз або такими, що виникнуть в майбутньому, способами використання. Вартість таких прав включено до загальної вартості Послуг за даним Договором. 

 

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Інформація, що передається Сторонами одна одній за цим Договором, є конфіденційною інформацією і не підлягає розголошенню Виконавцем та Замовником третім особам, за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України.

8.2. При залученні до виконання Робіт третіх осіб Виконавець зобов’язаний забезпечити повний захист конфіденційної інформації, отриманої для виконання умов Договору (проведення досліджень від Замовника), а також одержаної в результаті Послуг.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 30 квітня 2018 р. але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.

9.2. Дострокове розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Всі права, в тому числі права інтелектуальної власності, на результати Послуг за цим Договором, переходять до Замовника з моменту здійснення ним оплати Послуг відповідно до умов даного Договору з правом передачі цих прав третім особам. До Замовника переходять виключні права на використання результатів Послуг за цим Договором та виключні права на дозвіл або заборону використання вказаних результатів іншими особами без обмежень за терміном та територією. 

При цьому Замовник має право використовувати результати Послуг на свій розсуд, як в цілому, так і окремі його частини. Виконавець гарантує Замовнику, що передані ним згідно даного Договору виключні майнові авторські права вільні від будь-яких вимог, претензій та/чи позовів третіх осіб. 

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Оперативна соціологія»

49000​, м. Дніпро

вул. Івана Акінфієва 18, оф.106​

код за ЄДРПОУ 40366455 ​ 

тел.+380937584609​

 

 

 

 

________________________________

 

ЗАМОВНИК:

ПОЛЕЖАЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3128018857, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул.. 2-а Горяна, буд. 11А,

реєстраційний номер облікової карткиплатника податків 3128018857,

тел..0664813511

Банк: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 305299

Р/р: 26009050007723

Платник єдиного податку 2 групи

 

/_______________/______________/

 


 

 

 

/_______________/______________/