Ali

Ali


لیستی شامل:صنف و تعداد گروهها و کاربران خودتون نگهدارید،و توی گروه های عمومی که هستید اکانت @marzporgohari رو اد کنید🤝 در این گروه ها انسانهای خوب و باگذشتی باشید 🙏

قابل ذکر است در اجرای این تحقق از گروه نویسندگان ایران، سرپرست بخش تصویر و سینما، علی غلامی

با ارائه 600هزار کاربر،در صدر بهترین های این اقدام مهم تبلیغاتی قرار دارد💪.