a Twitter thread from @chenshaoju

a Twitter thread from @chenshaoju

@TwitterVid_bot

1.

从国内的舆论来看,这次回形针要翻车。🤔

2.

后续:回形针的制作人之一吴松磊发了一条微博:https://weibo.com/6414205745/IzN84aQ3r

看不了微博的可以看这个截图:

https://imgur.com/a/oqVZyYA


Read this thread on Twitter


Made by @TwitterVid_bot