ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ

ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ

ДНВР
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (пункт 1, статті 4 Закону України «Про вищу освіту»).

Згідно з вимогами закону та Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №658 від 26.08.2015 року, студенти, які навчались за кошти державного бюджету, були відраховані з закладу вищої освіти до завершення навчання за певним рівнем освіти (бакалавр або магістр) і повторно вступають на перший курс для навчання за тим же рівнем, можуть навчатись за державний кошт лише якщо відшкодують суму, витрачену на їх попереднє навчання.


Сума відшкодування залежить від:

1)     Vi - середньої вартості навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми за і-тий календарний рік головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав заклад вищої освіти у і-тому році і в якому особа здобувала вищу освіту за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання минулого разу – залежно від років попереднього навчання ця вартість буде різною. Джерелом інформації про виконання паспорта бюджетної програми за календарний рік є звіт про виконання паспорта бюджетної програми за цей рік, що міститься на офіційному веб-сайті головного розпорядника коштів (для нашого університету головним розпорядником є Міністерство освіти і науки України);

2)     K - загальної кількості кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС), за якими особа пройшла навчання для здобуття певного ступеня освіти за попереднім місцем навчання (визначається згідно з академічною довідкою, виданою особі у встановленому законодавством порядку за місцем попереднього навчання) – одному семестру як правило відповідає 30 кредитів ЄКТС.

Якщо студента відраховано в певному семестрі до його закінчення – для цього семестру K приймається рівним 30 кредитам ЄКТС;

3)     - загальної кількості кредитів ЄКТС, за якими особу атестовано за попереднім місцем навчання (які внесені до академічної довідки)  і які зараховані закладом вищої освіти за новим місцем навчання (в даному випадку відповідним факультетом/інститутом КПІ ім. Ігоря Сікорського) – визначається відповідною комісією підрозділу, на навчання до якого зараховано абітурієнта, з урахуванням можливості визнання результатів навчання отриманих раніше. Обсяг цих кредитів залежить від спеціальності на яку вступив студент і подібності навчального плану даної спеціальності до навчального плану спеціальності, за якою він навчався раніше – чим більша відповідність, тим більше кредитів потенційно може бути визнано і тим меншою буде сума відшкодування.


 Кошти, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання:

S = Σ (Vі × 0,5) × ((K - Kз)/K)

без врахування коефіцієнтів інфляції.

Сума коштів, що підлягають відшкодуванню здобувачем вищої освіти, який навчався за державним або регіональним замовленням за заочною (дистанційною) або вечірньою формою навчання, дорівнює 0,35 × S або 0,85 × S відповідно.


Алгоритм дій вступника, який зарахований на навчання за кошти державного бюджету до КПІ ім. Ігоря Сікорського:

1 – отримати академічну довідку за місцем попереднього навчання (бажано це зробити відразу після виходу наказу про відрахування);

2 – якщо в період відрахування студент був неповнолітні і відрахування відбулось не в період канікул, а після початку нового навчального семестру, доцільно взяти в деканаті чи відділі кадрів закладу, де він навчався, копії всіх наказів та листів, які стосувались процедури відрахування аби обґрунтувати затримку з відрахуванням. Доцільно також в цьому випадку отримати в тому закладі освіти документ, де відображено чи був студент в цей період допущений до навчання чи ні;

3 – після формування наказу про зарахування на навчання за кошти державного бюджету до КПІ ім. Ігоря Сікорського звернутись до деканату факультету/інституту, куди вас зараховано, з академічною довідкою для оформлення документів щодо відшкодування коштів;

4 – працівник деканату, відповідальний за реалізацію процедури відшкодування коштів, повідомить вас коли ви маєте забрати оформлений документ з розрахунком суми відшкодування та вирішити всі процедурні питання здійснення виплат;

5 - відшкодування коштів (не менше 50% у випадку отримання дозволу на реструктуризацію виплат) має бути здійснено не пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року. Сплата коштів здійснюється на рахунок Державного казначейства України.

6 - документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного або відповідного місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до деканату не пізніше 10 робочих днів з дня здійснення платежу.


Особа, яка не подала зазначеного документа в установлений строк, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним замовленням у КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У разі відмови від добровільного відшкодування платежів, в тому числі реструктуризованих, особа негайно відраховується з числа здобувачів вищої освіти за державним або регіональним замовленням.

Розрахувати суму відшкодування можливо лише за результатами визнання результатів попереднього навчання за наявності академічної довідки.


Жодні пільги – дитина учасника АТО, учасник АТО, малозабезпечені, сироти і т.п. – не впливають на процес відшкодування. Особи пільгових категорій мають право на повторне навчання за кошти державного бюджету лише за умови відшкодування ними коштів за попереднє навчання.

Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Більше інформації на нашому каналі в
Telegram, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot