Uwaga na cwaniaków: szybka-pozyczka.com

Uwaga na cwaniaków: szybka-pozyczka.com

Prawo na codzień


Ten artykuł ukazał się w serwisie www.dobra-pozyczka.pl w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Tak się nie spodobał, że go ciągle blokują w sieci.

Przekażcie go innym, niech nie zginie.


UWAGA NA CWANIAKÓW - możecie stracić pieniądze


Uwaga na serwis szybka-pozyczka.com. Możecie zostać naciągnięci na spory rachunek telefoniczny.

Naszym zdaniem działalność serwisu szybka-pozyczka.com budzi takie wątpliwości, że postanowiliśmy zwrócić na to uwagę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Po pierwsze: to nie jest firma pożyczkowa, tylko pośrednik, który nawet nie złoży wniosku o pożyczkę.

Po drugie: wymagają drogiej i długiej rozmowy telefonicznej, w trakcie której żądają danych, które prawdziwym i rzetelnym firmom pożyczkowym można przekazać za darmo online.

Po trzecie: rola szybkiej-pozyczki.com ogranicza się jedynie do przekazania danych jakimś tam Pożyczkodawcom - powtarzamy, danych, a nie wniosku o pożyczkę.


Korzystając z serwisu szybka-pozyczka.com możecie więc jedynie zapłacić wysoki rachunek telefoniczny, który przyprawi Was o zawał serca.


Koszt rozmowy z serwisem to 7,69 zł brutto (6,25 zł netto).

Rozmowa ta jest wymagana w celu “uzupełnienia wniosku kredytowego” i będzie trwała długo, bardzo długo …

Oto czego będą od Was żądać podczas tej rozmowy (której minuta będzie Was kosztować 7,69 zł):

1. Drugie imię;

2. Seria i numer dowodu osobistego, data wydania i organ wydający;

3. Data i miejsce urodzenia

4. Imiona rodziców

5. Numer identyfikacji podatkowej

6. Miejsce zamieszkania;

7. Seria i numer paszportu, data wydania, adres korespondencyjny;

8. Informacja o dochodach: źródło dochodu, informacja o tym, czy umowa będąca podstawą uzyskiwania dochodu, zawarta jest na czas określony czy też nieokreślony;

9. Nazwa, adres, telefon, NIP zakładu pracy;

10. Stanowisko i data początkowa zatrudnienia;

11. Wynagrodzenie netto i brutto;

12. Informację, czy wobec Użytkownika toczy się postępowanie komornicze lub windykacyjne; z wyłączeniem danych dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

13. Stan cywilny;

14. wykształcenie

15. Informacje o majątku Użytkownika: posiadanych przez niego ruchomościach, oszczędnościach i nieruchomościach (z wyszczególnieniem rodzaju: grunt, budynek, lokal, powierzchnia lokalu, położenie lokalu);

16. Informacje o wydatkach Użytkownika (media, opłaty za mieszkanie itp.);

17. Informacje o liczbie osób na utrzymaniu, w szczególności małoletnich;

18. Informacje o tym, czy Użytkownik zamieszkuje w lokalu od urodzenia.

5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik:

1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu:

i. umożliwienia weryfikacji Wniosku Pożyczkowego oraz

ii. udostępnienia ich odpłatnie lub nieodpłatnie Pożyczkodawcy, w celu przetwarzania tych danych przez Pożyczkodawcę dla celów następujących:

1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy z Pożyczkobiorca, w szczególności skontaktowanie się z nim;

2. Negocjowanie warunków Umowy Pożyczki;

3. Zawarcie Umowy Pożyczki;

4. Wykonywanie Umowy Pożyczki

5. Sprawdzenie zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności:

a. Wystąpienie za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika;

b. Wystąpienie o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

iii. Marketingowym, w tym marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy;

2. Zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o:

i. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Usługodawcy;

ii. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Pożyczkodawcy);

iii. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

iv. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

6. Dodatkowo, Użytkownik, w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie się przez Usługodawcę lub Pożyczkodawcę z nim, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia Umowy Pożyczki lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu.


Rodzi się więc pytanie: Ile może trwać taka rozmowa? 15 minut, 30 minut, godzinę? Ile będzie kosztować rozmówcę?


Co najzabawniejsze wszystko to co podacie w tej rozmowie telefonicznej serwis szybka-pozyczka.com przekaże Pożyczkodawcom. I na tym rola tego serwisu się kończy.


Tak, tak. Na tym rola się kończy. Nie macie żadnej gwarancji uzyskania kredytu. I nic w tym dziwnego, skoro tak naprawdę nie złożycie wniosku.


Zresztą serwis tego nie ukrywa.


Jak czytamy w regulaminie: “Rola Usługodawcy kończy się na udostępnieniu Wniosku Pożyczkodawcom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Wniosku Pożyczkowego.”
Mało tego: “Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy ani Pożyczkodawcy, jest jedynie posłańcem, którzy udostępnia Wniosek Pożyczkowy”.
Bo serwis informuje, że: “Dalszych czynności związanych z Umową Pożyczki (w szczególności negocjowanie, zawarcie, wykonanie) Użytkownicy dokonuję między sobą.” a “Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania zamieszczonych na Portalu jakichkolwiek dokumentów i wzorów umów, w szczególności wzorów umów pożyczki, deklaracji wekslowych, pokwitowań, aneksów. Mają one jedynie charakter informacyjny, gdyż każda umowa winna być dostosowana do indywidualnych okoliczności faktycznych i oczekiwań Użytkowników”.


Jak wynika z regulaminu pobranego ze strony serwis szybka-pozyczka.com należy do firmy NA2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-807 Warszawa, Equator II - Al. Jerozolimskie 96, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000529281, NIP: 701-044-67-06, kapitał zakładowy: 5000 zł.


Sprawdziliśmy. Firma taka istnieje. Kto za tym stoi? Możecie sprawdzić na stronie www.ems.ms.gov.pl po wpisaniu nr KRS.

Aktualizacja 12 czerwca 2017 r., godz. 15:00

SZYBKA-POZYCZKA.COM nie ukrywa ile kosztuje rozmowa.

"Cała rozmowa zajmuje około 15 minut co wiąże się z szacunkowym kosztem około 115 zł brutto." (źr. https://szybka-pozyczka.com/szybka-pozyczka/zalacznik.pdf)