Тошкентнинг раҳбарлари – қадимдан бугунги кунгача / Руководители Ташкента — с древности до наших дней

Тошкентнинг раҳбарлари – қадимдан бугунги кунгача / Руководители Ташкента — с древности до наших дней

Тошкент шаҳар ҳокимлиги Матбуот хизмати

Қадимги Шоштепа ва Мингўрик шаҳристонларидан бошлаб араблар босқинига қадар Тошкентда бошқарув Ўрта Осиёнинг бошқа ҳудудларига ўхшаш эди: ҳукмдорнинг хизматчилари яқин қишлоқлардан солиқ тўплаганлар, ҳарбийлар эса аҳолини душман ҳужумларидан ҳимоя қилганлар.

Араб босқинидан кейин шарқий ҳудудлар бошқарувига қадимги маҳаллий зодагон оилаларнинг вакиллари тайинланган. IX асрнинг охирида бу ерда, пойтахти Бухорода жойлашган, деярли мустақил давлат ташкил қилиниб, Шош ҳам унинг таркибига кирган. Чирчиқ водийси ва Тошкентга бек ҳукмдорлик қилган.

Бундай тизим Темурийлар даврида ҳам сақланиб қолди: бек вилоят ҳукмдори томонидан тайинланган, шаҳарни эса маҳаллий зодагонлар ичидан тайинланган раис ёки ҳоким бошқарган. Кўпинча улар мусулмон руҳонийлари бўлган. Бек қозиларни ҳам тайинлаган. Солиқ тўплаш жараёнида бекнинг одамлари шаҳар ҳунармандлари, қишлоқ аҳолиси ва хориж савдогарлари савдо-сотиқ қилган бозорларнинг ишини ҳам мувофиқлаштирган. Шаҳар ҳокимиятининг таркиби асосан зодагон ва руҳоний вакиллардан ташкил топган. Лавозимга тайинланиш учун амалдорлар форс ва араб тилларини, Қурон ва шариат асосларини билиши, саводли ва турли фанлардан хабардор бўлиши талаб қилинган.

XVIII аср охирида Шайхонтоҳур даҳасининг ҳокими Юнусхўжанинг шарофати билан минтақада бирлашиш ва мустаҳкамлашиш рўй берди ва Тошкент давлати ташкил топди. У ўз мақомини мустаҳкамлаб, чегараларини кенгайтириш учун уруш ҳам олиб борган.

1810 йилдан Тошкент Қўқон хонлиги таркибига кирди ва Тошкент бегини Қўқон хони тайинлайдиган бўлди. Бекнинг қўл остида шаҳарнинг тўрт қисмини – Кўкча, Бешёғоч, Шайхонтоҳур ва Себзорни – бошқарувчи мингбоши бўлган. Улардан ҳар бири кўплаб мавзе ва маҳалларга бўлинган. 1876 йилда 149 маҳалла бўлиб, уларнинг ҳар бирини юзбоши бошқарган.

Россияга қўшилганидан сўнг, 1867 йилда Туркистон генерал-губернаторлиги ташкил қилинди, Тошкентнинг бошқаруви эса генерал-губернатор тайинлайдиган шаҳар бошлиғига топширилди.

1877 йилда шаҳарни бошқариш Шаҳар думасига топширилди ва унинг таркибига 72 та депутат кирди. Уларни эски шаҳар қисмидан ҳам, янги “рус” шаҳри қисмидан ҳам сайлашган. 

1907 – 1917 йилларда Шаҳар думасининг раиси ва шаҳарнинг бошлиғи Николай Гурьевич Малицкий бўлган. У ушбу лавозимда Тошкент учун кўплаб ишларни амалга оширган. Сув таъминоти ва оқова тизими, трамвай, пиёдалар йўлаклари, шифохоналар, кўкаламзорлаштириш ва ёритиш, эски шаҳарни ободонлаштириш, санитария ва ёнғинга қарши чораларни жорий қилиш, ариқларни, кўча ва ҳовлиларни тозалаш – унинг қўл остида ҳал қилинган масалаларнинг кичик бир қисмидир.

1917 йилда Тошкентда ҳокимият Тошкент ишчилари ва аскар депутатлари кенгашига ўтди. Кенгаш Тошкент шаҳар думасининг вазифаларини ўз зиммасига олди. Бир қанча вақт ўтиб, Тошкент шаҳар Кенгаши Тошкентда ягона ҳукуматнинг вакиллик ва қонунчилик органи бўлди. У Ижроия қўмитасини ташкил қилди. Қўмита ўз раисининг раҳбарлигида Тошкентда совет ҳукуматининг ижроия органига айланди. Бундай бошқарув тузилмаси шаҳарда мустақилликка қадар сақланди.

Бундан ташқари, Коммунистик партиянинг шаҳар Кенгаши фаолият юритган бўлиб, унинг қарорлари ижроси шаҳар Кенгаши ва шаҳар ижроия қўмитаси учун мажбурий бўлган. Ҳар бир туманда партия туман қўмитаси, туман кенгаши ва туман ижроия қўмитаси фаолият юритган. 

Замондошларнинг сўзларига кўра, Тошкентнинг ривожланишида 1972-1985 йилларда Тошкент шаҳар ижроия қўмитасининг раиси Воҳид Оҳунович Козимов катта ишлар қилган.

1990-1994 йилларда шаҳарга Атхамбек Ибрагимович Фозилбеков ҳокимлик қилган.

1994-2001 йилларда Козим Носирович Тўлаганов пойтахтни бошқарган.

2001-2005 йилларда — Рустам Мавзурович Шоабдураҳмонов ҳоким бўлган.

2005-2011 йилларда – Абдуқаххор Хасанович Тўхтаев шаҳарни бошқарган.

2011-2018 йилларда – Раҳмонбек Жаҳонгирович Усмонов Тошкент ҳокими бўлган.

2018 йилнинг 26 апрель куни Президентимиз томонидан Тошкент шаҳар ҳокимининг вазифасини бажарувчиси лавозимига Жаҳонгир Обидович Ортиқхўжаев тайинланди. 2018 йилнинг 21 декабрь куни у пойтахт ҳокими лавозимига тасдиқланди. Тошкент ҳокими сенатор ва Халқ депутатлар Тошкент шаҳар Кенгашининг раиси вазифасини ҳам бажариб келмоқда.

Начиная с древних поселений в Шаштепа и Мингурюке и вплоть до завоевания арабами управление в ташкентских городищах было таким же, как и в других поселениях Средней Азии: слуги правителя собирали дань с жителей близлежащих селений, а военные обороняли население от вражеских набегов. 

После арабского завоевания наместниками восточных территорий назначались представители старой местной знати. В конце IX века здесь возникло практически независимое государство со столицей в Бухаре, Шаш входил в него. А долиной Чирчика и Ташкентом правил бек.

Подобная система сохранилась и при Темуридах: бек назначался правителем области, а городом управлял раис или хоким, выбранный беком из местной знати, зачастую — из представителей мусульманского духовенства. Бек назначал и судей — казиев. Собирая налоги, люди бека регулировали работу базаров, где торговали городские ремесленники, сельские жители и торговцы из дальних стран. Штат городского управления набирался преимущественно из знати и духовенства. Для поступления на службу чиновники должны были владеть персидским и арабским языками, знать Коран и основные нормы шариата, быть начитанными и сведущими в разных науках.

В конце XVIII столетия благодаря Юнусходже, хокиму Шейхантахурского даха, произошло объединение и укрепление региона, преобразовавшегося в Ташкентское государство. Оно укрепляло свой статус и даже вело войны за расширение границ.

С 1810 года Ташкент вошел в состав Кокандского ханства, и теперь ташкентского бека назначал кокандский хан. Беку подчинялись минг-баши, управляющие четырьмя частями города: Кукча, Бешагач, Шейхантахур, Себзар, каждая из них делилась на множество кварталов-махаллей, — в 1876 году в Ташкенте было 149 махаллей, которыми управляли юзбаши.

После присоединения к России в 1867 году было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, а во главе Ташкента был поставлен начальник города, назначаемый генерал-губернатором.

В 1877 году управление городом было передано Городской думе, в состав которой входили 72 гласных, — так назывались депутаты, избранные как от старогородской части, так и от нового «русского» города.

С 1907 до 1917 года Председателем Городской думы и городской головой был Николай Гурьевич Малицкий, много сделавший на этом посту для Ташкента. Водопровод и канализация, трамвай, тротуары, больницы, озеленение и освещение, благоустройство старого города, внедрение санитарных и противопожарных мер, чистка арыков, улиц и дворов — лишь малый перечень вопросов, решённых при нём.

В 1917 году власть в Ташкенте перешла в руки Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов, взявшего на себя функции Ташкентской городской думы. Чуть позже Ташкентский городской совет стал единственным представительным и законодательным органом власти в Ташкенте. Он формировал Исполнительный комитет — Ташгорисполком, ставший во главе со своим председателем исполнительным органом советской власти в Ташкенте. Такая структура управления сохранялась в городе до обретения независимости.

Существовал и Городской комитет коммунистической партии, решения которого были обязательны для Горсовета и Горисполкома, а в каждом районе города работали райком партии, райсовет и райисполком.

По воспоминаниям современников, много для развития Ташкента сделал Вахид Ахунович Казимов, работавший председателем Ташкентского горисполкома с 1972 по 1985 годы.

В 1990-1994 годах городом руководил Атхамбек Ибрагимович Фазылбеков. С 1994 по 2001 год хокимом Ташкента работал Козим Носирович Туляганов. С 2001 по 2005 годы — Рустам Мавзурович Шаабдурахманов. С 2005 года по 2011 годы – Абдукаххар Хасанович Тухтаев. С 2011 года по 2018 годы – Рахмонбек Джахонгирович Усманов.

26 апреля 2018 года на должность исполняющего обязанности хокима Ташкента президент назначил Джахонгира Абидовича Артикходжаева, а с 21 декабря 2018 он был утверждён хокимом столицы. Хоким Ташкента также является сенатором и Председателем Мажлиса городских депутатов.