СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДНВР
Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»). 


Стандарт є основою для формування освітньої програми в рамках спеціальності і визначає такі вимоги до програми: 

 1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 2. перелік компетентностей випускника;
 3. нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 4. форми атестації здобувачів вищої освіти;
 5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 6. вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Кредит ЄКТС (Кредит ECTS, Заліковий кредит) — одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів.


РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які набуті в процесі навчання, виховання та розвитку, що можна ідентифікувати, спланувати, оцінити та виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Затверджені стандарти вищої освіти для різних спеціальностей


НАПРИКЛАД:

«Описувати принцип дії за допомогою наукових концепцій, теорій та методів та перевіряти результати при проектуванні та застосуванні приладів, пристроїв та систем електроніки» .

«Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проектування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю».

«Аналізувати складні цифрові та аналогові інформаційно-вимірювальні системи з розширеною архітектурою комп’ютерних та телекомунікаційних мереж з урахуванням специфікації вибраних технічних засобів електроніки та відповідної технічної документації».

«Дотримуватися норм сучасної української ділової та професійної мови».


КОМПЕТЕНТНІСТЬ – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.


НАПРИКЛАД:

Інтегральна компетентність

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі, або у процесі навчання, що передбачає застосування різних теорій та методів. 


Загальні компетентності

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

• Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

• Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

• Здатність спілкуватися іноземною мовою.

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

• Навички міжособистісної взаємодії.

• Здатність працювати в команді.

• Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

• Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів.

• Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації.

• Здатність інтегрувати знання.

• Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати професійної діяльності.


ОСВІТНЯ (ОСВІТНЬО‐ПРОФЕСІЙНА, ОСВІТНЬО‐НАУКОВА) ПРОГРАМА – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), що сплановані та організовані для досягнення визначених результатів навчання.

На кожному рівні вищої освіти освітня програма визначає вимоги до попереднього рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, що необхідні для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими має оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

НАПРИКЛАД


СТРУКТУРНО‐ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ – схема, яка відображає послідовність вивчення різних дисциплін та взаємозв´язки між ними в рамках певної освітньої програми. Дозволяє визначити, які дисципліни є базовими для інших, а які можуть вивчатися паралельно (в одному семестрі).


НАПРИКЛАД:

Структурно-логічна схема освітньої програми

Шифрами позначені певні дисципліни, зокрема:

 • ЗО1 - Математичний аналіз;
 • ЗО6 -Основи програмування;
 • ЗВ2 - Історичні навчальні дисципліни;
 • ЗВ8 -Іноземна мова; ПО1 - Вступ до техніки вимірювань;
 • ПО6 - Методи обробки акустичних сигналів;
 • ПО12 - Акустичні вимірювання;
 • ПВ1- Переддипломна практика;
 • ПВ2 - Дипломне проектування і т.д.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН — один з нормативних документів закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу.

Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Більше інформації на нашому каналі в
Telegram, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot