РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ( АТЕСТАЦІЇ )

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ( АТЕСТАЦІЇ )

ДНВРРубіжний (модульний, тематичний, календарний) контроль – це контроль ступеня досягнення здобувачем вищої освіти програмних результатів навчання після вивчення логічно завершеної частини освітнього компоненту.

Рубіжний календарний контроль здійснюється у формі проміжних атестацій з метою оцінки стану виконання здобувачами вищої освіти індивідуального навчального плану.


Проміжна атестація студентів проводиться двічі за навчальний семестр з усіх кредитних модулів/навчальних дисциплін, передбачених індивідуальним навчальним планом у відповідному семестрі, як правило, на 8 та 14 тижнях теоретичного навчання.


Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (РВО) проміжна атестація проводиться обов’язково, а для другого (магістерського) РВО –за рішенням Вчених рад інститутів/факультетів.

Умова отримання позитивного результату проміжної атестації («атестовано») прописується в рейтинговій системі оцінювання кожного освітнього компонента.

Результат «атестовано» отримують студенти, які на момент проміжної атестації набрали не менше 50% від максимально можливого на момент проведення атестації обсягу балів за результатами відпрацювання лабораторних робіт, виконання розрахункових робіт, написання модульних і т.п.


Незадовільний результат двох проміжних атестацій є ознакою серйозного відставання від графіку навчального процесу, що може стати причиною недопущення до семестрового контролю з певного освітнього компоненту, якщо студент до початку семестрового контролю не ліквідує поточні заборгованості з лабораторних робіт, комп’ютерного практикуму, індивідуального завдання тощо.


Результати поточного і рубіжного контролів відображаються в системі «Електронний кампус».


Детальніше питання рубіжного контролю висвітлено в Положенні про проведення семестрового контролю та атестації студентів


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Більше інформації на нашому каналі в
Telegram, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot