#9

#9

دستهای مهربانی

پدر نسترن معتاد بوده و مادر از او جدا شده و نسترن با مادرش زندگی میکند . مادر مجدد ازدواج کرده و همسر دوم هم معتاد است خواهر کوچکی نیز دارد.

به علت دوری محل زندگی از مدرسه و عدم توانایی مادر برای گرفتن لوازم تحریر و سرویس نسترن مدرسه نمیرفت که خیریه هزینه سرویس را تقبل کرد.