25

25

باغبانی گلدانی
  1. پیوند درختان

پیوند درختان یکی از فنون باغبانی است که تعداد اندکی از باغبانان در آن مهارت دارند .

پیوند درختان


از فواید زیاد کاربرد پیوند همه آگاهی دارند که میتوان چند نمونه را نام برد مثل پیوند میوه های مرغوب در روی ریشه های مطلوب ویا ایجاد تنوع میوه در یک درخت.

پیوند درختان میوه

فیلم زیر یکی از روشهای پیوتد زدن را به شما آموزش میدهد شما را به دیدن فیلم دعوت میکنم

 راهبری نوشته‌ها

ساخت برج توت فرنگی