موسیقی درمانی برای افسردگی

موسیقی درمانی برای افسردگی


از موسيقي درماني به شيوه هاي مختلف براي درمان افسردگي استفاده ميشود. اين شيوه ها ممكن است فعالانه يا منفعلانه باشند: از شيوه هاي فعالانه زماني استفاده ميشود كه شركت كنندگان نتوانند احساسات سخت خود را بروز دهند.

 در اينجا درمان گر از شيوه هاي باليني براي ارتباط با بيمار از طريق ديالوگ هاي بالبداهه استفاده مي كند كه سپس مي توان از آن به عنوان سكوي پرتابي در جهت هشياري عاطفي استفاده كرد. شيوه منفعلانه شامل استفاده از موسيقي هاي از پيش نوشته شده براي ايجاد آرامش، تفكر، يادآوري هدايت شده خاطرات و تغيير حالات روحي ميشود. ما يك بازبيني نظام مند انجام داده ايم تا ببينيم آيا موسيقي درماني در كاهش علائم افسردگي موثر است يا خير. 5 مقاله كه معيارهاي لازم را داشتند بازبيني شدند. متغيرهاي نشان دار پيشنهاد شده در مداخلات ، بررسي افراد و استفاده از معيارهاي ارزيابي نشان دادند كه شيوه هاي تركيب داده هاي كمي و فرا تحليل مناسب نيستند. در چهار تحقيق كاهش بيشتري در علائم افسردگي در ميان كساني كه به صورت تصادفي براي موسيقي درماني انتخاب شده بودند گزارش شد. در تحقيق پنجم در ميان كساني كه موسيقي درماني دريافت كرده بودند در مقايسه با افرادي كه به صورت تصادفي انتخاب و تحت درمانهاي استاندارد قرار گرفته بودند تفاوتي ديده نشد. يافته هاي حاصل از هر يك از مطالعات نشان مي دهد كه موسيقي درماني براي افراد مبتلا به افسردگي عملي بوده و نياز به تحقيقات بيشتر دارد.