..

..


این سوال پيش می‌آید که چه چيزی انضباط حزب انقلابی پرولتاریا را بر پا نگاه می‌دارد؟ با چه چيزی این انضباط وارسی می‌شود؟ و به چه وسيله‌ای تقویت می‌گردد؟

اولاً به وسيله آگاهی پيشاهنگ پرولتری و وفاداری وی نسبت به انقلاب، پایداری وی، جانفشانی و قهرمانی وی.

ثانياً بدین وسيله که وی قادر است با وسيع‌ترین توده‌ی زحمت کشان و در نوبت اول با توده‌ی پرولتر و هم چنين با توده‌ی زحمت‌کشان غيرپرولتر ارتباط برقرار سازد، نزدیک گردد و تا درجه معينی حتی با آن در آميزد.

ثالثاًبه وسيله صحت رهبری سياسی که به وسيله این پيشاهنگ عملی می‌گردد، به وسیله‌ی صحت استراتژی و تاکتيک سياسی وی، به شرطی که وسيع‌ترین توده‌ها خود با تجربه خویش به صحت آن یقين نمایند. 

بدون این شرایط، عملی نمودن انضباط در یک حزب انقلابی که واقعاً شایستگی حزب آن طبقه‌ی پيشرو را داشته باشد که بتواند بورژوازی را سرنگون سازد و تمام جامعه را اصلاح نماید، محال است بدون این شرایط کوشش برای ایجاد انضباط حتما به کوشش پوچ و عبارت پردازی و ادا و اطوار بدل خواهد شد. از طرف دیگر این شرایط هم نمی‌تواند دفعتاً پدید آید. این شرایط فقط در نتيجه‌ی زحمت طولانی و تجربيات گران فراهم می‌آید: آنچه موجب تسهيل ایجاد این شرایط می‌گردد تئوری انقلابی صحيح است که آن نيز به نوبه‌ی خود شریعت جامد نبوده، بلکه فقط در نتيجه ارتباط نزدیک با پراتيک جنبش واقعاً توده‌ای و واقعاً انقلابی شکل نهایی به خود می‌گيرد.


بیماری کودکی چپ روی در #کمونیسم


 ✍#ولادیمیر_لنین


#مبانی_سوسیالیسم