😕😕

😕😕

توحید عزیزی
کوآتو (موتانت): شما چی می‌خواهید، آقای کوئید؟
کوئید (آرنولد): همون چیزی که تو می‌خوای، که گذشته‌م به یادم بیاد.
کوآتو: ولی چرا؟
کوئید: برای اینکه دوباره خودم بشم.
کوآتو: تو، اعمالی هستی که انجام می‌دهی. یک مرد با کردارش تعریف می‌شود نه با خاطراتش.

توتال ریکال (۱۹۹۰)
http://www.imdb.com/title/tt0100802
Original Post @#GooglePlus
به کانال پلاس نیوز بپیوندید @plus_news