©

©


بخش میکروبیولوژی

دارای بخش های باکتری شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی زیر نظر متخصص میکروبیولوژی می باشد.