©

©


بخش پاتولوژی

توانایی جوابدهی آزمایشات پاتولوژی و پاپ اسمیر را در عرض 72 ساعت فراهم نموده است.