©

©


بخش هماتولوژی

با بهره مندی از دستگاه فول اتومات Tcoag شرکت Stago فرانسه تمامی آزمایشات Homeostasis و Thrombosis را به دو روش Optical و Mechanical ارائه می دهد.

همچنین سل کانتر فول اتومات 29 پارت دیف BC-580 شرکت Mindray به سه روش:

Chemical Dye - Scattering Laserlight - Flocytometry توانایی انجام آزمایشات CBC-diff را دارد.