وکیل نمی خواهیم، خودمان هستیم.

وکیل نمی خواهیم، خودمان هستیم.

Abidare Sorkhهرچه از عمر این انقلاب می گذرد، چهره ی آنانی که هراس دارند از زیرو رو شدن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه ی ایران بیشتر نمایان می شود. 


این بار سناریوی نخ نمای وکالت دادن به رضا پهلوی توسط عده ای این امکان را فراهم کرده است که جریانات فکری مختلفی موضع خود را روشنتر و شفافتر از هر زمان دیگری بیان کنند. که البته ما از آن استقبال می کنیم. بگذارید مردم و توده های تحت ستم بدانند آنهایی که تلاش دارند مبارزات و جانفشانی هایشان را به هیچ انگاشته و برایشان آقابالاسر بتراشند چه کسانی هستند، و در مقابل آنها ما هم هستیم که می گوییم ما هم ثروت جامعه را تولید می کنیم و هم هزینه ی این انقلاب بردوشمان است چرا باید به دیگری روی بیاوریم. 


پیشتر هم گفته بودیم ائتلافهایی که از جانب دول امپریالیستی به وجود می آید ناپایدار خواهد بود. چرا که جمع کردن عده ای کاسبکار سیاسی که هرکدام منافع خود را به شیوه ی خود دنبال می کنند کار آسانی نیست. آنهم در مقابل چشم مردم خشمگینی که هم ستم شاهنشاهی را تجربه کرده اند و هم سرمایه داری اسلامی را. عجالتا که حامد اسماعیلیون از جمع مئتلفین بیرون آمده و هنوز سه نفر هم از ائتلافیون به این وکالت همایونی نپیوسته اند، که البته تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی کند. بگذریم از اینکه خود این عملکرد خالی از معناست و بیشتر جنبه ی تبلیغاتی دارد اما به نظر می رسد که آلترناتیو راست دو هدف از طرح وکالت دادن به رضا پهلوی را دنبال می کند. یک ارزیابی افکار عمومی ما مردم ایران نسبت به کارتهایی که امپریالیستها در آستین دارند و بخشا هم تلاش برای پیدا کردن طرفدارانی هرچند اندک برای آنها، که این سیاست هم البته نه تازه است و نه تاکنون کاری به پیش برده، مگر نه اینکه تمام رسانه های رنگارنگ چند و یا ۲۴ ساعته عملا در خدمت وارونه نمایاندن ستمگریهای رژیم شاهنشاهی و جنایتشهایش بوده اند؟ دوم اینکه به نوعی و با مشغول کردن مردم، تا آنجا که می شود برای جمهوری اسلامی زمان بخرند و یا به شکلی با سران سپاه به توافق برسند.

ما عملا به لحاظ مفهومی، بین وکالت دادن به چند نفر که به پارلمان بروند و یا به یک نفر که بالای سر جامعه بایستاد و امورات کشوری را به پیش ببرد و یا تلفیقی از هردوی اینها، تفاوت ماهوی ای قائل نیستیم. 

از نظر ما آلترناتیو راست هر چهره ای که داشته باشد خواه رضا پهلوی باشد و یا ائتلافی از کسانی که کماکان می خواهند به شیوه ی تولید سرمایه دارانه جامعه را به بردگی بکشانند و از قبل استثمار طبقه ی کارگر همچنان سیادت سرمایه را حفظ کنند نه تنها در راستای این انقلاب فعالیت نمی کنند بلکه درست مثل رژیم جمهوری اسلامی دشمنان واقعی ما و این خیزش انقلابی هستند.


از این رو ما بار دیگر تکرار می کنیم تلاش و هدف ما تنها معطوف به سازمان یابی هرچه توده ای تر و گسترده ترآحاد مردم و مشخصا طبقه ی کارگر است. ما باورداریم با اتکا به نیروی سازمان یافته، منسجم، منضبط و سراسری، می توانیم این انقلاب را به سرانجام برسانیم. انقلابی که در آن شیوه ی تولید نه برای کسب سود، بلکه در راستای برطرف کردن نیاز جامعه و با مشارکت مستقیم مردم باشد.


۳۰ دی ۱۴۰۱


زنان مبارزه و انقلابی کردستان 

فعالین حقوق زنان -سنندج 

جوانان انقلابی محلات کامیاران 

جوانان انقلابی پیرانشهر

کمیته انقلاب قزوین

جوانان انقلابی محلات سنندج

جوانان انقلابی ژاورود

شورای جوانان انقلابی دزلی

کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد

کمیته قیام نیشابور


#نه_سلطنت_نه_رهبری_دمکراسی_برابری 

#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر


Report Page