مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه

مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه


مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه ها در حالت کلی ثابت بوده و در سه بخش تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تقسیم بندی میشوند. در هر یک از این مراحل جزئیات متعددی وجود دارد که با توجه به نوع آلاینده های موجود در آنها از روش های مختلفی استفاده شود. برای درک بهتر مساله در ادامه مهم ترین مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه ها را بررسی خواهیم نمود.

فاکتورهای تعیین مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه

در تعیین مراحل تصفیه لازم است ابتدا بررسی های دقیق انجام شده و پس از اندازه گیری فاکتورهای متعدد در نهایت بهترین روش در هر گام انتخاب شوند. از مهم ترین فاکتورها در این زمینه می توان به گزینه های زیر اشاره نمود:

بررسی تعداد حوضچه ها و تجهیزات و محصولات تصفیه آب

اندازه گیری نوع آلاینده های موجود در آب و مقدار هر یک

بررسی دما و شرایط محیطی

تعیین کیفیت خروجی مورد نظر

اولین مرحله از تصفیه آب؛ تصفیه فیزیکی

به عنوان اولین گام در تصفیه آب در تصفیه خانه ها می توان به جمع آوری ذرات و تکه های جامد با اندازه های بزرگ اشاره نمود. برای این منظور به کمک آشغالگیرها مواد جامد جمع آوری و از تصفیه خانه خارج میشوند. این مرحله می تواند از بروز خرابی در دستگاه های سایر بخش ها تا حد زیادی جلوگیری کند.

از دیگر تجهیزات مورد استفاده در این مرحله می توان به دانه گیرها اشاره نمود که به روش های مختلف از جمله گریز از مرکز ذرات ریز و شن و ماسه را جمع آوری می کنند

دومین مرحله تصفیه آب در تصفیه خانه؛ تصفیه بیولوژیکی

در تصفیه بیولوژیکی به کمک باکتری های هوازی و بی هوازی مواد آلی تجزیه میشوند. این مرحله دارای زیرمجموعه های متعددی بوده و با توجه به نوع مواد آلی از روش های مختلف از قبیل uasb، sbr و mbr و غیره برای تصفیه آب استفاده میشود.

سومین مرحله تصفیه آب در تصفیه خانه؛ تصفیه شیمیایی

به عنوان آخرین مرحله از تصفیه آب در تصفیه خانه ها می توان به تصفیه شیمیایی اشاره نمود. در این مرحله با استفاده از مواد شیمیایی مختلف ذرات کلوئیدی معلق لخته سازی شده و جمع آوری میشوند. علاوه براین، کلر زنی و ازن زنی نیز در این مرحله انجام شده و منجر به گندزدایی آب خواهد شد.Report Page