زنگ ورزش برفی متوسطه دو

زنگ ورزش برفی متوسطه دو

سه شنبه 10 بهمن 96 ( مجتمع آموزشی طلوع سبز)

زنگ ورزش دهم تجربی و شور ونشاط برف بازی

امروز دهم بهمن ماه دانش آموزان دهم تجربی به همراه دبیر ورزش ومدیر مجتمع لحظات شادی را بعد از دو روز تعطیلی در زنگ ورزش سپری کردند.

دوستان عزیز:

به ما یک زندگی خوب یا بد داده نشده است، به ما یک زندگی داده شده است، یک هدیه! اما خوب یا بد بودنش در دست خودمان است...

خدایا شکرت به خاطر بارش برف زیبا در روزهای اخیر....