جلسه هدایت تحصیلی

جلسه هدایت تحصیلی

چهارشنبه 6 دی ماه 96 (مجتمع آموزشی طلوع سبز)


🔶🔶🔹🔶🔶

دومین جلسه هدایت تحصیلی با حضور دانش آموزان نهم روز چهارشنبه ۶ دی ماه ۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در سالن اجتماعات مجتمع با حضور مشاوران مجتمع خانم انسیه ابراهیم 

خانم مافی 

مسئول پایه :خانم گلرخ 

ومسئول فناوری :خانم پاکزاد برگزار گردید.

درابتدا خانم انسیه ابراهیم به تبیین فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان نهم پرداختند

درادامه خانم مافی به ضرورت هدف گذاری و ارزش زمان پرداختند

خانم پاکزاد در مورد سامانه همگام توضیحاتی ارائه نموده و درباره نحوه شرکت در آزمون های مشاوره ای آموزش داده شد. در پایان خانم گلرخ کلمه های کاربری جهت ورود به سایت همگام را به دانش آموزان ارائه دادند.