بودجه اربعین

بودجه اربعین


بودجه ۱۳۹۷


منبع: لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بخش درآمد-هزینه، ردیف‌های متفرقه


بودجه ۱۳۹۸

منبع: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، جدول شماره (۹) - برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه 


بودجه ۱۳۹۹

منبع: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، جدول شماره (۹) - برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه

بودجه ۱۴۰۰

بودجه ۱۴۰۱

منبع: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، جدول شماره (۹)


ksazmandeh.com


Report Page