به روز رسانی Google Exact-Match Domain (EMD).

به روز رسانی Google Exact-Match Domain (EMD).به‌روزرسانی دامنه تطابق دقیق (EMD) تغییری در الگوریتم رتبه‌بندی گوگل است که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲ راه‌اندازی شد.

به‌روزرسانی الگوریتم باعث شد دامنه‌های «تطابق دقیق» با محتوای با کیفیت پایین در نتایج جستجو عقب بمانند.


به گفته گوگل، 0.6 درصد از درخواست های جستجوی انگلیسی تحت تأثیر این به روز رسانی قرار می گیرند.


دامنه تطابق دقیق چیست؟

اگر عبارت جستجو بیشتر قسمتی از نام دامنه یا یکسان باشد، یک دامنه را «تطابق دقیق» می‌دانیم.


چرا دامنه های کلمات کلیدی مجازات می شوند؟

دامنه های کلمات کلیدی واقعاً "مجازات" یا از نتایج جستجو حذف نمی شوند. به روز رسانی الگوریتم "EMD-Update" در واقع دامنه های کلمات کلیدی با محتوای نازک یا بد را هدف قرار می دهد و به طور فزاینده ای این دامنه ها را به انتهای رتبه بندی می فرستد.

به طور کلی، گوگل با این به روز رسانی نفوذ نام های دامنه را به عنوان یک عامل رتبه بندی حتی بیشتر کاهش داده است.


هنوز هم می توان با دامنه کلمه کلیدی به رتبه های خوبی دست یافت - مشروط بر اینکه کیفیت محتوا در حد یکسان باشد. استفاده از یک کلمه کلیدی - دامنه به عنوان یک امتیاز - رتبه بندی، همانطور که در گذشته امکان پذیر بود، به لطف این به روز رسانی الگوریتم، تأثیر خود را از دست داده است.Report Page