اصول دینامیک مداری

اصول دینامیک مداری

انتشارات ناقوس


برای عضویت در کانال تلگرام انتشارات ناقوس کلیک کنید.

🔴⬅️⬅️⬅️جهت دانلود 30 صفحه از کتاب اصول دینامیک مداری کلیک کنید.➡️➡️➡️🔴

🛒🛒جهت خرید کتاب کلیک کنید. 🛒🛒


📢برای ارتباط با ما جهت داشتن هر گونه ❓سوال❓ کلیک کنید.📢


444 صفحه - (در1جلد ) - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 100 نسخه

شابک: 1-005-473-600-978

تاريخ نشر:1396

قيمت :340000 ريال

قيمت انتشارات ناقوس :272000 ريال

چکيده :

فصل اول كتاب با معرفي اساس و اصول حركت با استفاده از قوانين مكانيك كلاسيك وگرانش اغاز ميگردد و اشاره اي نيز به قوانين كپلري شده است فصل دوم به فرايند تعيين مدار با استفاده ازداده ها يا مشاهدات ميپردازدعناصر كلاسيكي مدار تبديل مختصات زمين غير كروي و روش اصلاح ديفرانسيل در شناسايي مدار از ساير موضوعاتي است كه در فصل دوم با ان اشنا مي شويد فصل سوم انجام مانورهاي مداري نظير انتقال هومن جهت مدار ماهواره ها گسترش مي يابد فصل 4و5موضوع مدت زمان پرواز در مدارها با تاكيد حل متغير عمومي معرفي ميگردد در اين فصول به معرفي جزييات مسائل كلاسيكي از قبيل روش هاي تعيين مدار گوس ولاپلاس پرداخته خواهد شد فصل ششم روي كاربرد مكانيك دوجسمي درپرتابه هاي بالستيك شامل تحليل خطاي پرتاب وهدف گيري روي زمين چرخان بحث ميكند فصل 7و8 به كاربردهاي خاص تر در ماموريت سفر به ماه و يا طراحي در مسير هاي بين سياره اي ميپردازد و فصل نهم بيان خلاصه اي از تحليل اختلالات را با تاكيد بر اختلال هاي خاص در بر دارد (در صورت تمايل به دريافت اطلاعات بيشتر در خواست خود را در كانال ارتباطي تلگرام به شماره 09212130947ثبت تا در اسرع وقت اقدام شود)

پیشگفتار:

عصر ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑـﺎ ﻧـﺎم اﺳـﭙﻮﺗﻨﯿﮏ 1 در ﺳـﺎل 1336 ﻫﺠـﺮي ﺷﻤﺴـﯽ(1957 ﻣﯿﻼدي) ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروي آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺑـﯿﺶ از ﺷﺼـﺖ ﺳـﺎل از آﻏﺎز اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺷﺪّت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﻋﻠﻮم و ﻓﻨـﻮن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﻓﻀﺎ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨـﻮّﻋﯽ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﻨﺪ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﻮاﻓﻀـﺎ ﭘـﯿﺶ رو ﻗﺮاردادهاﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﯿﻨﺎ در ﺳﺎل 1384 ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻮﻣﯽ در ﻓﻦآوري ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهﺑﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﯿﺪ، ﻧﻮﯾﺪ، رﺻﺪ و ﻓﺠﺮ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺣﺪودي ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.