Քաղաքական հումոր. «Իրավունք» թերթի «Ընկ. Փանջունու անկյուն»

Քաղաքական հումոր. «Իրավունք» թերթի «Ընկ. Փանջունու անկյուն»


ԻՇ­ԽԱՆ ՍԱ­ՂԱ­ԹԵ­ԼՅԱ­ՆԸ` ՀԱՅՏ­ՆԻ ԱՆԵԿ­ԴՈ­ՏԻ ՆՄԱ­ՆՈՒ­ԹՅԱՄԲ

(ԱՆՀ­ՆԱ­ԶԱՆ­ԴՈՒ­ԹՅԱՆ ՄԻ­ՋՈ­ՑԱ­ՌՈՒՄ­ՆԵ­ՐԻ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ ԱՆՁ­ՐԵ­ՎԱ­ՅԻՆ ԵՂԱ­ՆԱ­ԿԻ ԿԱ­ՊԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՄԲ)

– Արեւ, թե­ւերդ լայն բաց արա:

* * *

КАКОЙ ПРИВЕТ - ТАКОЙ ОТВЕТ!

Հա­կա­կո­ռուպ­ցի­ոն հանձ­նա­ժո­ղո­վից հայտ­նում են, որ Նի­կո­լը Գա­գիկ Սու­րե­նյա­նին կա­շառք է տվել, որ մին­չեւ մա­յի­սի 27-ը Երե­ւա­նում անձ­րե­ւա­յին եղա­նակ ապա­հո­վի:

* * *

ԽՄԲԱ­ՊԵՏ ՇԱ­ՎԱՐ­ՇԸ

(ԱԳ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐԻ ՆԱԽ­ԿԻՆ ՏԵ­ՂԱ­ԿԱԼ ՇԱ­ՎԱՐՇ ՔՈ­ՉԱ­ՐՅԱ­ՆԻ՝ «ԿԽՈ­ՍԵՄ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՀԻ­ՄԱ» ՀԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱ­ՊԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՄԲ)

– Ну говори же, Ша­варш, говори!

* * *

ԴԱ­ՍԱ­ԿԱՆ ՄՈ­ՏԵ­ՑՈՒՄ

Ըստ Եվ­րա­տե­սի­լի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի՝ հա­ջորդ տար­վա մրցույ­թին ելույթ է ու­նե­նա­լու Զե­լինս­կին՝ Բայ­դե­նին նվիր­ված «Ты ж мене пiдману­ла» եր­գով:

* * *

ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹՅԱՆ ՏՐՏՈՒՆ­ՋԸ

(ԻՇ­ԽԱՆ ՍԱ­ՂԱ­ԹԵ­ԼՅԱ­ՆԻ` ԱԺ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՌ­ՆԱ­ԼՈՒ ՀԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱ­ՊԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՄԲ)

– Էդ ՔՊ-ի կլո­ուն­նե­րի՝ ԱԺ-ում երե­ւա­լով աշ­խա­տա­վարձ ստա­նա­լը ադաթ ա, ընդ­դի­մու­թյան Իշ­խա­նի­նը՝ բե­դա՞թ:

* * *

ԴԻ­ԼԵ­ՄԱ

Ըստ կեն­դա­նա­գետ­նե­րի` մին­չեւ հի­մա պար­զել չի հա­ջող­վում` ԱԺ-ի Ալենьը գա­զան­նե­րին ճա­ղա­վան­դա­կի դրսի՞ց էր նա­յում, թե՞ հա­կա­ռա­կը, գա­զան­ներն էին նրան դրսից նա­յում:

* * *

ԴԱ­ՍԱ­ԿԱՆ ՄՈ­ՏԵ­ՑՈՒՄ

(ԳՌԶՈ­ՅԻ` «ԻՐԵՆՔ ՈՉ ՄԻ ՎԱՏ ԲԱՆ ՉԵՆ ԱՐԵԼ, ԱՅԼ ԸՆ­ԴԱ­ՄԵ­ՆԸ ՏՆՏԵ­ՍՈՒ­ԹՅՈՒՆ ԵՆ ԶԱՐ­ԳԱՑ­ՐԵԼ» ՀԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱ­ՊԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՄԲ)

ՀՅԴ-ից Իշ­խան Սա­ղա­թե­լյա­նը հայտ­նում է, որ Խա­չա­տուր Սու­քի­ա­սյա­նի վե­րոն­շյալ հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո հե­ղա­փո­խա­կան կազմ­կո­մի­տեն որո­շել է նրան հաղ­թա­նա­կից հե­տո էլ չու­տել...

* * *

ՆԻ­ԿՈ­ԼԸ` ՖՐԱՆ­ՍԻ­Ա­ՅԻ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՊԱ­ՐՈՂ­ՆԵ­ՐԻՆ

– Ես էդ պա­րը պա­րում չիմ:

* * *

ԼՈՒՅՍ ԹՈՒ­ՆԵ­ԼԻ ՎԵՐ­ՋՈՒՄ

(ԿՈ­ՐՈ­ՆԱ­ՎԻ­ՐՈՒ­ՍՈՎ ՊԱՅ­ՄԱ­ՆԱ­ՎՈՐ­ՎԱԾ՝ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱ­ՓԱ­ԿՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ ՎԵ­ՐԱՑ­ՆԵ­ԼՈՒ ՈՐՈՇ­ՄԱՆ ԿԱ­ՊԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՄԲ)

Ըստ հա­մա­ճա­րա­կա­բան­նե­րի` Հա­յաս­տա­նը կո­րո­նա­վի­րու­սի պան­դե­մի­ա­յից պրծավ, տա­րո­սը՝ նի­կո­լա­վի­րու­սին: