ՆԵ­ՌԻ ՀՈ­ԳԵ­ՎԱՐ­ՔԸ

ՆԵ­ՌԻ ՀՈ­ԳԵ­ՎԱՐ­ՔԸ


Նույ­նիսկ Հո­լան­դի­ա­յում կա­պի­տու­լյան­տը չփրկվեց «սյու­նյաց ող­ջույն­նե­րից», թե­եւ այդ­տե­ղի հայ հա­մայն­քը փոքր է: Խայ­տա­ռակ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի պա­կաս չկա` հո­լան­դա­կան կող­մը դի­մա­վո­րե­լու ու­ղար­կեց ան­հաս­կա­նա­կի կեր­պար­նե­րի, ու­ղե­գորգ չկար, օդա­նա­վի դռան հա­րե­ւա­նու­թյամբ էլ STOP նշանն էր... Իսկ դրսում հա­յե­րը դի­մա­վո­րում են «դա­վա­ճան» վան­կար­կում­նե­րով, հայ­հո­յան­քով, բո­ղո­քի պաս­տառ­նե­րով... Նույ­նիսկ Հո­լան­դի­ա­յի բու­հե­րի հայ ու­սա­նող­նե­րին թույլ չտվե­ցին ներ­կա գտնվել Նի­կո­լի դա­սա­խո­սու­թյա­նը: Կարճ ասած` աշ­խար­հի որ ծայ­րում էլ թե­կուզ մի քա­նի հայ տես­նեն Նի­կո­լին, նրան այդ­պես են «ողջու­նե­լու»: Ազ­գը մեր­ժում է Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յու­թյան փաս­տա­ցի դա­հիճ դար­ձած այդ նե­ռին...

ՎԱՏ ՆԱ­ԽԱՆ­ՇԱՆ­ՆԵՐ ԽՈՒՆ­ՏԱ­ՅԻ ՀԱ­ՄԱՐ

Թե­եւ Նի­կո­լի առ­ջեւ խո­նարհ­վող ԵՄ դես­պա­նը ան­տե­սեց ՀՀԿ-ի բո­ղո­քի ակ­ցի­ան եւ ոս­տի­կա­նու­թյան դա­ժա­նու­թյուն­նե­րի լու­սան­կար­նե­րով պաս­տառ­նե­րը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ նա­եւ խուլ Եվ­րո­պա­յում կան տե­ղա­շար­ժեր` ի վնաս գլխա­կեր Նի­կո­լի: Այս­պես, ԱԺ մար­դու իրա­վունք­նե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Թա­գու­հի Թով­մա­սյա­նի` բո­լոր իրա­վա­սու կա­ռույց­նե­րին ուղղ­ված նա­մակ­ներն առա­ջին ար­ձա­գանք­նե­րի են ար­ժա­նա­նում: Տի­կին Թով­մա­սյա­նը նշում է. «Լրագ­րող­նե­րի նկատ­մամբ են­թադ­րյալ ան­հա­մա­չափ բռնու­թյան կա­պակ­ցու­թյամբ ար­դեն նա­խազ­գու­շա­ցում է տե­ղադր­վել մեր հար­թա­կում` խթա­նե­լու լրագ­րու­թյան պաշտ­պա­նու­թյունն ու լրագ­րող­նե­րի անվ­տան­գու­թյու­նը: Սպա­սում ենք իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի պա­տաս­խա­նին», - Եվ­րո­պա­յի խորհր­դի գլխա­վոր քար­տու­ղար Մա­րիա Պեյ­չի­նո­վիչ Բու­րի­չը պա­տաս­խա­նել է ոս­տի­կա­նա­կան բռնու­թյուն­նե­րի մա­սին իմ գրու­թյուն­նե­րին:

...Գլխա­վոր քար­տու­ղա­րը, պա­տաս­խա­նե­լով իմ գրու­թյուն­նե­րին, նշել է, որ խա­ղաղ հա­վաք­ներ իրա­կա­նաց­նե­լու ազա­տու­թյու­նը ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան, հան­դուր­ժող եւ բազ­մա­կար­ծիք հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­քե­րից է, որը երաշ­խա­վոր­ված է Մար­դու իրա­վունք­նե­րի եվ­րո­պա­կան կոն­վեն­ցի­ա­յով, ինչ­պես մեկ­նա­բան­վում է Մար­դու իրա­վունք­նե­րի եվ­րո­պա­կան դա­տա­րա­նի կող­մից, այդ թվում` Հա­յաս­տա­նին վե­րա­բե­րող գոր­ծե­րով:

ԵԽ գլխա­վոր քար­տու­ղարն ակն­կա­լում է, որ իր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րում ոս­տի­կա­նու­թյու­նը որ­դեգ­րի մար­դու իրա­վունք­նե­րի վրա հիմն­ված մո­տե­ցում, եւ իրա­վա­պահ մար­մին­նե­րի կող­մից ու­ժի կի­րա­ռու­մը լի­նի օրի­նա­կան, անհ­րա­ժեշտ, հա­մա­չափ եւ սահ­մա­նա­փակ­վի այն դեպ­քե­րով, երբ դա խիստ ան­խու­սա­փե­լի է: Ու­ժը պետք է կի­րառ­վի մի­այն անհ­րա­ժեշ­տու­թյան նվա­զա­գույն աս­տի­ճա­նով:

«Վստահ եղեք, որ Եվ­րո­պա­յի խոր­հուր­դը եւ նրա հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րը կշա­րու­նա­կեն ու­շադ­րու­թյամբ հե­տե­ւել ստեղծ­ված իրա­վի­ճա­կին եւ աշ­խա­տել ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ ինչ­պես ան­դամ մյուս երկր­նե­րում` այս սկզբունք­նե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար»:

Տի­կին Բու­րիչն ամ­փո­փում է, որ «Լրագ­րող­նե­րի նկատ­մամբ են­թադ­րյալ ան­հա­մա­չափ բռնու­թյուն կի­րա­ռե­լու կա­պակ­ցու­թյամբ նա­խազ­գու­շա­ցում է տե­ղադր­ված մեր հար­թա­կում` խթա­նե­լու լրագ­րու­թյան պաշտ­պա­նու­թյունն ու լրագ­րող­նե­րի անվ­տան­գու­թյու­նը: Սպա­սում ենք իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի պա­տաս­խա­նին»:

Կշա­րու­նա­կեմ ներ­կա­յաց­նել մի­ջազ­գա­յին մյուս կա­րե­ւո­րա­գույն կա­ռույց­նե­րի ար­ձա­գանք­նե­րը հրա­պա­րակ­ման մա­սով նրանց հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը ստա­նա­լուն պես»:

Սա­կայն անց­նենք առաջ: ԱՄՆ Պետ­քար­տու­ղա­րու­թյու­նը խուն­տա­յին զո­րակ­ցե­լու եւ ընդ­դի­մու­թյանն ան­տե­սե­լու գոր­ծե­լա­ո­ճից ան­ցավ կող­մե­րին հա­վա­սա­րա­պես դի­մե­լու` զերծ մնալ ու­ժի կի­րա­ռու­մից եւ բռնու­թյու­նից: Թե­եւ ԱՄՆ կո­չը զսպող կա­րող լի­նել ոս­տի­կան­նե­րի հա­մար, բայց մի­ա­ժա­մա­նակ ամե­րի­կա­ցի­նե­րը դեռ պատ­րաստ չեն ըն­դու­նե­լի հա­մա­րել հո­գե­բա­նա­կան ճնշման այն մե­թոդ­նե­րի կի­րա­ռու­մը, որ 2018-ին Նի­կոլն էր գոր­ծադ­րում, Նի­կո­լի դեմ ուղ­ղե­լուն:

Ինչ վե­րա­բե­րում է ռու­սա­կան ար­ձա­գանք­նե­րին, ապա նա­խա­գա­հի խոս­նակ Պես­կո­վը ար­դեն քա­նիցս շեշ­տում է, որ անհ­նա­զան­դու­թյան ակ­ցի­ա­նե­րը բա­ցա­ռա­պես ՀՀ ներ­քին գործն են: Հու­սադ­րող է, որ չկա սան­ձար­ձակ քա­րոզ­չու­թյուն, թե Հա­յաս­տա­նում իբր «մայ­դան» է, եթե չհաշ­վենք առան­ձին գոր­ծիչ­նե­րի խոս­քը: Բայց կան նա­եւ գոր­ծիչ­ներ, որ ող­ջու­նում են հա­յե­րի «ժո­ղովր­դա­կան ապս­տամ­բու­թյու­նը»:

Կարճ ասած, աշ­խար­հը տեր չի կանգ­նում Նի­կո­լին, ինչ­քան էլ Նի­կո­լը հար­մար խա­մա­ճիկ լի­նի: Ան­գամ ԱՀԿ-ի պես կա­ռույ­ցը լույս աշ­խարհ է հա­նել մի խայ­տա­ռա­կու­թյուն, որ կո­վի­դի մա­հե­րի վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը խուն­տան ուռ­ճաց­րել է` այդ­տեղ խցկե­լով 44-օրյա պա­տե­րազ­մում զոհ­ված­նե­րին:

ՆԻ­ԿՈ­ԼԻ «ԿԱ­ԶԻ­ՆՈ­ՅԻ» ԱՆԻ­ՎԸ ԹԱՐՍ ՊՏՏՎԵՑ

Ինչ­պես հայտ­նի է, Նի­կո­լը շատ է սի­րում Սերժ Սարգ­սյա­նին Բա­դեն-Բա­դե­նի խա­ղատ­նե­րի հա­ճա­խորդ զրպար­տիչ ձե­ւով ներ­կա­յաց­նել: Սա­կայն հի­մա «կա­զի­նո» սկան­դա­լը պայ­թեց հենց գլխա­կեր նե­ռի մեր­ձա­վոր շրջա­պա­տի գլխին: Մա­մու­լում է հայտն­վել Նի­կո­լի շո­ֆե­ռի մաս­նակ­ցու­թյամբ մի տե­սա­նյութ` նկա­րա­հան­ված Ծաղ­կա­ձո­րի խա­ղատ­նե­րից մե­կում: Խոսքն Ար­թուր (Ամի­գո) Ղու­կա­սյա­նի մա­սին է, որն, ըստ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, խա­ղատ­նե­րից մե­կում 7-10 հա­զար դո­լար գու­մար է կրվել, իսկ այ­նու­հե­տեւ հայտն­վել խա­ղա­տան սեւ ցու­ցա­կում:

Փա­շի­նյան Նի­կո­լի ու նրա ողջ խուն­տա­յի քա­ղա­քա­կան կա­րի­ե­րա­յի վրա խիստ դրա­կան ազ­դե­ցու­թյուն ու­նե­ցած թե­զիս­նե­րից մեկն էլ ժա­մա­նա­կին կա­զի­նո­նե­րի թե­ման էր: Մաս­նա­վո­րա­պես` ընդ­դի­մա­դիր Նի­կո­լը տար­բեր ամ­բի­ոն­նե­րից ու իր աղ­բա­թեր­թո­նի էջե­րից ճղճղան ձայ­նով պար­բե­րա­բար գու­ժում էր այս կամ այն «նախ­կի­նի»` այս կամ այն կա­զի­նո­յում պարտ­ված գու­մար­նե­րի մա­սին, հո­րի­նում ման­րա­մաս­ներ: Բայց կա­զի­նո­նե­րի թե­մա­յի մե­ծա­գույն սի­րա­հա­րը, ան­կաս­կած, մեծն թրքա­սեր Գռզոն է, որ հատ­կա­պես իշ­խա­նա­զավ­թու­մից հե­տո սկսեց մա­նա­վո­րա­պես Սերժ Սարգ­սյա­նի հաս­ցե­ին ան­հիմն մե­ղադ­րանք­ներ հնչեց­նել, դատ­վել` խոս­տա­նա­լով ապա­ցու­ցել սե­փա­կան խոս­քե­րը փաս­տե­րով: Ան­ցավ ժա­մա­նակ, բայց Գռզոն այդ­պես էլ չա­պա­ցու­ցեց իր խոս­քե­րի իս­կու­թյունն ու խայ­տա­ռակ­վեց:

Հի­մա Գռզո­յի շե­ֆի (կամ գու­ցե են­թա­կա­յի՞) շո­ֆե­ռի հայտն­վե­լը նման աղմ­կա­հա­րույց պատ­մու­թյան կենտ­րո­նում կա­մա-ակա­մա վար­կա­բե­կե­լու է նա­եւ այդ օլի­գար­խին` նկա­տի ու­նե­նա­լով այն, թե ում թի­մից է Ամի­գոն, որը, ասում են, նախ­քան իշ­խա­նա­զավ­թու­մը շատ վատ պայ­ման­նե­րում է ապ­րել: Հարցն այս­տեղ, սա­կայն, ոչ թե Ամի­գոն է` իր 10 հա­զար դո­լա­րով, այլ... Եթե շո­ֆեռն է 10 հա­զար դո­լար կրվում, ապա որ­քա՞ն են կրվում նույն գռզո­նե­րը եւ նի­կո­լա­չի­նով­նիկ­նե­րը ար­տերկ­րյա կա­զի­նո­նե­րում:

Նի­կո­լի «կա­զի­նո­յի» աթո­ռը թարս է ֆռռում: Եվ նրան չի օգ­նի ո՛չ այ­լան­դակ ոս­տի­կա­նա­կան տե­ռո­րը, ո՛չ սադ­րանք­նե­րը, ո՛չ կեղ­տոտ քա­րոզ­չու­թյու­նը եւ ո՛չ էլ ընդ­դի­մու­թյանն աթո­ռակռ­վի մեջ մե­ղադ­րե­լը: Ինչ­պես նկա­տում է Ան­ժե­լա Էլի­բե­գո­վան. «Աթո­ռակռ­վի» մա­սին: Էդ աթո­ռը չկա, ուղ­ղա­կի չկա: Կռիվ կա­րե­լի է տալ ստա­բիլ զար­գա­ցող, ապա­հով ու անվ­տանգ երկ­րում աթո­ռի հա­մար: Խո­րը ճգնա­ժա­մում գտնվող երկ­րում էդ աթո­ռի տե­ղը փլա­տակ­ներ են մնա­ցել:

Գու­ցե մին­չեւ վերջ դեռ չենք գի­տակ­ցում ինչ ծանր, բարդ, եր­կար ու ամե­նա­կա­րե­ւո­րը անշ­նոր­հա­կալ աշ­խա­տանք ա սպաս­վում նրանց, ով պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը կվերց­նի այս իրա­վի­ճա­կից դուրս գա­լու հա­մար: Որով­հե­տեւ դժգոհ­ներ լի­նե­լու են, արագ ու էֆեկ­տիվ լու­ծում­ներ պա­հան­ջող­ներ լի­նե­լու են, հեգ­նող­ներ լի­նե­լու են:

Ու ես ազն­վո­րեն չգի­տեմ մարդ, ով երա­զում է էդ փլա­տակ­նե­րի մա­սին: Բայց ես գի­տեմ լի­քը մարդ, ով սաղ կդնի մի կողմ ու կկպնի գոր­ծի, հա­մա­կար­գը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար, հենց էդ հնա­րա­վոր պայ­ման­նե­րը ստեղծ­վեն»:

Դե եթե վե­րա­ձե­ւա­կեր­պենք Վազ­գեն Սարգ­սյա­նի խոս­քը` ընդ­դի­մու­թյու­նը փոր­ձում է կռիվ տալ այն հո­ղի հա­մար, որի վրա հնա­րա­վոր լի­նի աթոռ դնել, տուն կա­ռու­ցել, ապ­րել եւ արա­րել:

ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԵՍ ԳԱ­ԼԱ­ՋՅԱՆ