a trip to higashimatsubara

a trip to higashimatsubara

pantaloon

on my way to umezato 2 hanegi-park